Compliance & Risk Management

Lovgivningen som regulerer virksomheten for flere bransjer er stadig i endring, og blir mer komplisert og krevende. Dette stiller krav til fokus og compliance-rutiner som skal fremme etterlevelse av regelverket.

BAHR bistår klienter i en rekke bransjer i Norge og internasjonalt med risikovurderinger og revisjon, compliance-gjennomganger, utvikling og testing av compliance-retningslinjer, interne regelverk og rutiner, samt omdømmerisiko-programmer. Vi utfører også transaksjonsmessige og institusjonelle due diligence-gjennomganger, administrerer interne undersøkelser, og bistår selskaper og enkeltpersoner i etterforsknings- og håndhevelsessaker initiert av eksterne.

Vår rådgivning er basert på praktisk erfaring og forståelse av klientens virksomhet og forretningsmiljø, kommersielle strategi og individuelle risikoprofil. Vår juridiske bistand balanseres med en pragmatisk holdning og forståelse av klientenes behov sett i lys av relevante regulatoriske rammevilkår.

Vårt Compliance & Risk Management-team består av spesialister fra et bredt spekter av praksisområder som samarbeider tett med firmaets øvrige faggrupper. Vi tilbyr således bistand innen de fleste områder knyttet til overholdelse av lovverk og forskrifter, eksempelvis eksportkontroll, undersøkelse av potensielle brudd, personvern mv.

BAHR yter bistand innenfor anti-korrupsjon og compliance, som er særlig aktuelt knyttet til større nasjonale og internasjonale kontraktsinngåelser. Dette har de siste årene fått økende oppmerksomhet, både gjennom hendelser, regelutvikling, håndheving og alminnelige forventninger i samfunnet. BAHR har arbeidet grundig og systematisk over flere år for å danne et ledende kompetansemiljø med kunnskap om norske og internasjonale regler på området, og for å holde oss og våre klienter løpende oppdatert om utviklingen i regelverk og håndheving. Det er også viktig for oss at bistand knyttet til anti-korrupsjon og compliance ses i et videre perspektiv, sammen med krav til eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), foretaks samfunnsansvar og bærekraft. Dette er sentrale områder for et forretningsadvokatfirma som BAHR.

De senere årene har vi vært involvert i flere saker og problemstillinger knyttet til anti-korrupsjon. Vi har bistått nasjonale og internasjonale virksomheter med å etablere retningslinjer og prinsipper for håndtering av slike saker, herunder rutiner, kontraktstandarder og krav til samarbeidspartnere og agenter. Vi har også bistått i forbindelse med saker som har oppstått, for eksempel gjennom varsling eller der mulig korrupsjon er avdekket på annen måte. Dette har også inkludert rådgivning om hvordan slike saker bør følges opp, for eksempel mot offentlige myndigheter, påtalemyndighet og kontraktsparter. Gjennom slike saker har vi bred erfaring med ulike tilfeller som kan oppstå og hvilke problemstillinger som kan forekomme. Selv om hver sak er forskjellig, er det en stor verdi å samle erfaring som det kan bygges videre på.

Våre tjenester

 • Anti-hvitvasking
 • Anti-korrupsjon
 • Antitrust og konkurranse
 • Arbeidsrett
 • Datatilsyn, personvern og cybersikkerhet
 • Due diligence
 • Eiendom
 • Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance)
 • Finansielle tjenester og regulering
 • Immaterielle rettigheter
 • Interessekonflikter
 • Karteller og antitrust-etterforskning
 • Krisehåndtering
 • Opplæring
 • Regelverk og rutiner for regeletterlevelse og kontroll
 • Regulering og undersøkelser
 • Risikovurderinger
 • Sanksjoner og kontroller
 • Skatt
 • Sourcing og teknologi
 • Tvisteløsning
Laster film...
Lukk