EU/EØS

De aller fleste næringsområder er på en eller annen måte omfattet av regler med EØS-rettslig opprinnelse. Uavhengig av om EØS-reglene er sektorlovgivning som oppstiller fellesforpliktelser for alle aktører innenfor EØS, eller overordnede regler om fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer, vil EØS-retten kunne ha stor betydning for virksomheten i en bedrift og sette rammene for utøvelse av offentlig myndighet. Enkelte av nedslagsfeltene for EØS-reglene er blitt selvstendige rettsområder, slik som finansregulatoriske spørsmål og personvern, og utgjør egne kompetanseområder i BAHR. Likevel er det av og til nødvending med overordnet kompetanse innenfor EU/EØS-rett, som bygger på kunnskap og erfaring om både de rettskildemessige og prosessuelle særtrekkene ved denne lovgivningen, i tillegg til hvordan dette påvirker rettsanvendelsen i Norge.

Våre tjenester

På et rettsområde som er under stadig utvikling er BAHRs advokater i stand til å imøtekomme både kjente og nye problemstillinger. Vi hjelper med å utrede hvordan en tiltenkt lovendring på EU/EØS-nivå vil kunne påvirke norske aktørers handlefrihet, og hvordan aktørene best kan innrette seg for å imøtekomme nye eller reviderte krav. Innenfor det omfattende nedslagsfeltet som utgjør de fire friheter, utreder vi om EØS-retten er blitt overholdt og hvilke tiltak som kan tenkes for å sikre overholdelse. Hvis en aktør er påført negative konsekvenser som følge av statens feilaktige anvendelse eller håndheving av EØS-reglene, kan vi bistå med å ta de nødvendig skritt for å sikre eventuelle krav. Dette kan skje gjennom dialog med myndighetene i Norge eller i Brussel eller, om nødvendig, gjennom rettslige skritt. BAHRs advokater har bred erfaring med å bistå det offentlige i EØS-rettslige spørsmål, herunder hvilke grenser de fire friheter setter for statens handlingsrom.

Laster film...
Lukk