Petroleumsvirksomhet

Olje – og energisektoren har en unik posisjon i norsk økonomi. Norsk sokkel er en av verdens mest attraktive steder for olje- og gassproduksjon, og norsk petroleumsindustri nyter godt av et sterkt kompetansemiljø, ledende teknologi og stabile rammevilkår. Bransjen har i de siste årene vært utfordret av at eksisterende felt modnes, kostnadspress og en usikker oljepris. Dette har blitt møtt med tøffe og effektive omstillingsprosesser, men likevel økt letevirksomhet og åpning for nye aktører. Dette har resultert i nye store funn, økt innovasjon og forlenget levetid for eksisterende felt. Kostnadene i utbyggingsprosjekter har blitt drastisk kuttet, og prosjekter som nå vedtas kan tåle en vesentlig lavere oljepris enn tidligere. 2017 har vist seg å være et år med rekordhøy gassproduksjon og Oljedirektoratets prognoser viser at produksjonsøkningen vil fortsette frem mot 2023. Samtidig ønsker det offentlige økt leteaktivitet og estimatene for uoppdagede ressurser viser at nordlige områder som Barentshavet har stort potensiale. Produksjon og salg av olje og gass vil derfor fortsatt være svært viktig for Norge i de kommende tiår.

Våre tjenester

BAHRs gruppe for energi og naturressurser arbeider tett med flere ledende aktører på norsk sokkel, og følger utviklingen på nært hold. Vi er faglig sterke innenfor de rettsområdene som er relevante for industrien og yter tjenester tilknyttet bransjens daglige virke og problemstillinger. Videre yter vi bistand knyttet til aktørenes mer «ekstraordinære» virke, slik som i forbindelse med transaksjoner, tvisteløsning, prosjekter, ved regulatoriske spørsmål, skatt og finansiering.

Vi har utbredt erfaring som rådgivere i M&A transaksjoner og bistår jevnlig i de største transaksjonene på norsk sokkel. Gruppen har blant annet nylig bistått Point Resources’ kjøp av ExxonMobils opererte felt på norsk sokkel og i sammenslåingen av Det norske oljeselskap ASA med virksomheten i BP Norge AS for dannelsen av dagens Aker BP. Dette er to av de største transaksjonene på norsk sokkel i de siste årene. Videre har gruppen blant annet bistått Aker BP i sitt erverv av Hess Norge, CapeOmega i forbindelse med oppkjøp innen Gassled og ENGIE i forbindelse med konsernets salg av store deler av sin globale olje- gass virksomhet, herunder konsernets olje- og gass virksomhet i Norge.

Vi representerer selskapene i tvister særskilte for næringen og besitter blant annet sterk kompetanse knyttet til tariffering mellom lisenser, redetermineringssaker ved unitisering av oljefelt og prisrevisjonssaker under gassalgskontrakter. Gruppen bistår også tre av de fire store infrastrukturinvestorene som samlet eier om lag 37 % av Gassled (verdens største offshore gassinfrastruktursystem) i søksmålet mot staten vedrørende myndighetenes tariffreduksjon fra og med 2016.

Videre har vi omfattende erfaring og kompetanse knyttet til større utbyggingsprosjekter og yter bistand blant annet i forbindelse med kontraktsinngåelse- og forhandlinger knyttet til fabrikasjon, unitisering, boreprosjekter, seismikkavtaler, avtaler om salg av olje og gass. BAHR har i denne sammenheng bistått i forbindelse med unitiseringen av Johan Sverdrup feltet og Aker BP’s Allianseprosjekt.

Innenfor det regulatoriske området har vi utstrakt myndighetskontakt. Vi har blant annet bistått i forbindelse med prekvalifiseringer av aktører, konkurranserettslige spørsmål, og i forbindelse med myndighetsgodkjenninger- og kommunikasjon tilknyttet oppkjøp og transaksjoner.

BAHR har det ledende miljø i Norge innenfor petroleumsskatt. Skattesystemet er en sentral del av rammevilkårene for petroleumsvirksomheten og utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget i alle faser av virksomheten fra leting til produksjon og avslutning med fjerning. BAHR bistår løpende de fleste av de større etablerte oljeselskapene på norsk sokkel, og en rekke av de mellomstore og nyetablerte mindre selskapene. BAHR bistår med skatterådgivning i prosjekter og investeringsbeslutninger, og oppfølging av skattesaker gjennom skattevedtak og klageprosesser. BAHR har videre bistått i de fleste større internprisingssakene som er behandlet av skattemyndighetene de senere årene, som fordeling av konsernkostander, prising av våtgass og tørrgassalg, fordeling av kostnader til FoU og en rekke saker knyttet til prising av finansielle transaksjoner. BAHR har også representert flere av selskapene i større skattesaker for domstolene, som Statoil i Høyesterett om fradrag for letekostnader i utlandet og saker om avskrivningssatser på industrianlegg, ExxonMobil i saker om armlengdes prising av rentebetingelser og Shell i saker om fradrag for kostnader til omdømmebygging, skattemessig behandling av fortjeneste på kjøp og salg av tørrgass og fordeling av kostnader til FoU.

I samarbeid med BAHRs ledende finansieringsteam har gruppen omfattende erfaring med RBL fasiliteter og bisto blant annet Det norske oljeselskap (nå Aker BP) med den første store RBL fasiliteten på norsk sokkel i 2014. I den seneste tiden har vi også bistått Aker BP i forbindelse med sin refinansiering og nyopptak av RBL fasilitet ved kjøpet av Hess Norge. Vi har også inngående kunnskap om letelånsfasiliteter, oppkjøpsfinansiering og restruktureringer hvor vi blant annet har bistått i forbindelse med restruktureringen av Noreco og INEOS’ finansiering av DONG oppkjøpet.

BAHRs gruppe for energi og naturressurser utfører sine tjenester med en høy grad av kvalitet samtidig som vi har en pragmatisk, praktisk og resultatorientert tilnærming til klientens problemstillinger. Vi kombinerer ledende fagkunnskap på vårt felt med ressurser fra øvrig kompetanse i firmaet slik som skatt, arbeidsrett og konkurranserett der det er nødvendig, og kan derfor yte en helverdig tjeneste til våre klienter. Gruppen rangeres gjennomgående som Tier 1 i Chambers Global og Legal 500 hvor de anses for å skille seg fra sine konkurrenter ved å ha «exceptional knowledge, client care and responsiveness».

Laster film...
Lukk