Selskapsrett

Næringsvirksomhet drives i hovedsak av selskaper. Selskaper kjøpes og selges, slår seg sammen og skiller lag. Selskapsrettslige spørsmål av varierende kompleksitet oppstår derfor på nærmest daglig basis for de fleste av næringslivets aktører.

Våre tjenester

Selskapsrettslige spørsmål oppstår som en integrert del av de fleste sakene vi er involvert i. Vårt team av dedikerte advokater er viktige rådgivere når transaksjonsmodeller skal velges, og bidrar også til gjennomføringen av transaksjoner ved å sørge for utarbeidelse av dokumentasjon mv. Et annet område vi har betydelig erfaring med, er reorganisering av konserner. I praksis samarbeider vi tett med revisorer og medlemmer av vår egen skattegruppe. Vi yter løpende bistand til selskaper om bl a kompetansespørsmål og saksbehandling, basert ikke bare på lovgivningen, men også på gjeldende anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse. Vi arbeider med spørsmål i grenselandet mellom selskapsrett og børs- og verdipapirrett, og kan også bistå ved grenseoverskridende fusjoner og fisjoner. Et område vi har betydelig erfaring fra, er forebyggelse og håndtering av aksjonærkonflikter. Vår kompetanse dekker hele spekteret av selskaper i vid forstand, bl a aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskaper, foreninger og stiftelser. Våre advokater er blant landets ledende innen området og har bl a medvirket ved utarbeidelsen av selskapsrettslig lovgivning.

Laster film...
Lukk