Skatt og avgift

Skatt og avgift er sentrale rammevilkår for alle som driver virksomhet i Norge. Samtidig er reglene ofte kompliserte og brudd på regelverket kan få store konsekvenser. Norge har også viktige særskatteregimer, hvor skatteregimet for petroleumsvirksomhet er av særlig stor økonomisk betydning. Skatt er også et viktig politisk virkemiddel og preges av stadige regelendringer.

Våre tjenester

Skatte- og avgiftsrådgivning utgjør en viktig del av BAHRs tjenester. Vår faggruppe for skatt, avgift og regnskap er sammensatt av dyktige advokater med lang erfaring og spesialkompetanse. Mange av våre medarbeidere har også verdifull erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen. I tillegg til løpende skatte- og avgiftsrådgivning til våre klienter, herunder internprisingsspørsmål og internasjonale skattespørsmål, tilbyr vi skatteråd i forbindelse med restrukturering, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjoner. Vi har også en omfattende praksis knyttet til representasjon i klagesaker for forvaltningen og prosedyre i tvistesaker for domstolene. Fagmiljøet har en sterk bransjetilknytning til blant annet fast eiendom, shipping, olje & energi samt fondsstrukturering og kapitalforvaltning, og har spesiell innsikt i de særlige skatteregimer som gjelder for vannkraft, skipsfart og petroleumsvirksomhet.

Laster film...
Lukk