CSR – Samfunnsansvar

Vi i BAHR er opptatt av vår rolle og bidrag i en sammenheng utover daglig advokatvirke og ordinær oppdragshåndtering. Samfunnsansvar er både et individuelt og et firmamessig anliggende. Som advokater arbeider vi for å "fremme rett, og hindre urett". Det gjør det naturlig å se vårt virke i en større sammenheng.

BAHR og Corporate Social Responsibility

I BAHR ønsker vi å bidra i et større helhetsperspektiv enn bare den daglige, løpende tjenesteyting. Derfor har vi fokus på Corporate Social Responsibility (CSR), bedriftens samfunnsansvar.

Samfunnsansvar er både et individuelt og et firmamessig anliggende. BAHR ønsker å bidra innen utvalgte områder på en måte som er meningsfull og relevant for firmaet, våre medarbeidere og for mottagerne av våre bidrag.

CSR-bidragene skal være konsistente med BAHRs kjerneverdier og profil, og ytes både i vårt nærmiljø, men også med virkning utover våre umiddelbare omgivelser.

PRO BONO ARBEID

I utvalgte tvistesaker bistår vi på pro bono basis, ikke sjelden på vegne av veldedige organisasjoner og institusjoner, men også for bedrifter eller enkeltmennesker. Vi søker å involvere firma og medarbeidere i prosjekter der vi kan bidra med vår kjernekompetanse til å fremme utvikling av samfunnstjenlig virksomhet eller ivareta rettigheter som settes under press.

Aukruststiftelsen

BAHR bistår Aukruststiftelsen som eier og ivaretar Kjell Aukrusts kunst og de kunstneriske og verdighetsmessige sider ved bruk av Aukrusts arbeider.

Stiftelsen Vi

BAHR er er VI-bedrift og yter pro bono advokatbistand til Stiftelsen VI. VI jobber for å gi funksjonshemmede like muligheter til et fullverdig liv. VI skal bidra til at flere funksjonshemmede opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

VI-bevegelsen skal skape tre bølger:

 • Samarbeid med Olympiatoppen for å løfte toppidrett for funksjonshemmede og på den måten skape rollemodeller som vi kjenner fra annen toppidrett.
 • Samarbeid med særforbund og klubber for bedre tilrettelegging av breddeidrett for funksjonshemmede.
 • Samarbeid mellom VI-bedrifter og det offentlige for å sikre at funksjonshemmede får samme muligheter og rettigheter i samfunnet som funksjonsfriske.

www.stiftelsenvi.no

Business for Peace

BAHR har gjennom flere år bistått Business for Peace, en stiftelse som arbeider for forskning knyttet til sammenhengen mellom etisk forsvarlig forretningsvirksomhet og fredsskapende tiltak.

Mest kjent er stiftelsen for årlig utdeling av pris til ledende forretningsfolk som ved sin personlige virksomhet har skapt et eksempel på etisk og fredsfremmende opptreden. Stiftelsen oppmuntrer til holdninger som er «businessworthy» og ikke bare «creditworthy».

Partnership for Change

Partnership for Change er en norsk-basert, internasjonalt rettet ideell organisasjon som arbeider for et mer rettferdig, sikkert og bærekraftig globalt samfunn. PfC støtter lokale entreprenører og virksomheter som jobber aktivt for sosial bedring. PfC tar en aktiv rolle i sine prosjekter, og bidrar med partnernettverk, finansiering samt strategisk og administrativ kompetanse.

Eksempler på utviklingsprosjekter i regi av PfC er barneskoler, yrkesskoler, gründerkurs for kvinner samt samfunnshus med opplæringsprogrammer innen IT, engelsk, helse, naturvern og bevaring av kulturminner. I Norge står PfC bak ulike arrangementer innen sosial innovasjon, filantropi og impact investing, med det formål å skape engasjement og handling.

Det siste prosjektet er ”Speak Truth to Power», på norsk «Mot uten Grenser». Dette er et verdensomspennende kultur og undervisningsprogram om menneskerettigheter og om å stå opp mot urett og maktovergrep. Programmet er rettet mot unge mennesker, og hvert år deltar over en million elever i Afrika, USA og Europa.

www.pfchange.org

Radiumhospitalets Venner

Radiumhospitalets Venner overbragte i 2015 planene for et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet til Oslo Universitetssykehus. Planene er utarbeidet ved hjelp av frivillige bidrag fra en rekke aktører, og BAHR bidro pro bono til prosjektet i form av vurderinger av det rettslige handlingsrommet ved gjennomføring.

www.radiumhospitaletsvenner.no

UTDANNELSE

SHE Invests

BAHR støtter initiativet SHE INVESTS. Målet med SHE INVESTS er å motivere kvinner til å investere, samt å oppfordre investorer til å investere i oppstartsbedrifter ledet av kvinner.

BAHR bidrar som foredragsholder og vertskap ved SHE INVESTS sine  samlinger, deriblant programmet “Learn to invest”. Her deler BAHRs advokater av sin kunnskap relevant for tidlig-fase investeringer.

Programmet «Learn to invest» er utviklet av SHE Community i samarbeid med Arkwright X, ABG Sundal Collier og BAHR.

Videre har BAHR deltatt i paneldebatter på SHE INVEST-samlinger, samt på SHE Conference Summer #1 hvor BAHRs tema var å bygge kunnskapsbedrifter og betydningen av teamarbeid.

Young Ambassadors

BAHR er støttespiller for talent- og utdanningsprogrammet Young Ambassadors som jobber for å gi særlig motivert ungdom under utdannelse innblikk i økonomi og samfunnsliv på et avansert nivå Sammen med den amerikanske ambassaden, First House, Google, McKinsey og Den Norske Opera & Ballett tilbyr BAHR foredragsholdere, mentorer i et mentor-program, lokaliteter for arrangementer, og gratis bistand i juridiske spørsmål ved behov, bl.a. i forbindelse med etablering og oppfølging av stiftelse.

www.youngambassadors.no

Universitetene

BAHR ønsker å bidra til et fruktbart samarbeid mellom praksis og akademia. Ettersom vi daglig nyter godt av universitetenes og de universitetsansattes innsats, mener vi å ha et ansvar for å yte noe tilbake. Vi har derfor engasjert oss i en rekke prosjekter og oppgaver ved eller i samarbeid med universitetene, så som bokprosjekter, artikkelsamlinger, utvikling av undervisningsopplegg, faglige og administrative verv eller annet.

Noen oppgaver best kan løses i et tett samarbeid mellom akademikere og praktikere. Derfor prioriterer vi faglig deltakelse i universitetenes undervisningsopplegg, og vi bidrar med tid og ressurser til forskningsprosjekter hvor vi har noe å bidra med. En rekke av våre advokater deltar også regelmessig i undervisning, veiledning og sensur.

BAHR sponser en stilling for en vitenskapelig assistent ved Privatretten ved Universitetet i Oslo.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) inngikk 22.08.2019 en tiårig samarbeidsavtale med flere toneangivende aktører innen sjøforsikring. Avtalen sikrer finansiering av en betydelig satsing innen forsikringsrett ved Nordisk institutt for sjørett. BAHR er blant bidragsyterne som muliggjør denne satsingen.

Som en av ti aktører innen sjøforsikring, og som eneste advokatfirma, vil BAHR bidra til finansiering av 3 ph.d.-stillinger og 2 post. doc.-stillinger ved Nordisk institutt for sjørett. Som del av satsingen vil fakultetet også tilsette en førsteamanuensis/professor i fast stilling i forsikringsrett. Med utgangspunkt i disse stillingene blir det etablert et forskningsprosjekt i forsikringsrett, og en brukergruppe med representanter fra næringen.

– Med denne avtalen får man en ny giv til et lite fagmiljø som forsker på et fagfelt som for mange er perifert, men som har stor økonomisk betydning for enkeltpersoner og virksomheter, uttalte professor i forsikringsrett ved UiO, Trine-Lise Wilhelmsen ifm. inngåelsen av avtalen.

På årlig basis avholder BAHR en rekke kurs for studenter i Oslo og Bergen, herunder eksamensmanduksjoner, samt seminarer i sivilprosess og forvaltningsrett. Fagdag i skatterett avholdes i samarbeid med Finansdepartementet.

ØKONOMISKE BIDRAG

BAHR stiller som sponsor for økonomisk støttespiller i flere sammenhenger. De siste årene har vi bl.a. støttet:

PAAHJUL, Kirken Bymisjons sykkelverksted

PAAHJUL er et profesjonelt sykkelverksted som gir personer med rusbakgrunn arbeidstrening som kvalifiserer dem til arbeidslivet se kirkensbymisjon.no/tiltak/paahjul-oslo). Tiltaket er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og HitecVision.

#ViTarAnsvar

BAHR støtter initiativet #ViTarAnsvar, som er et samarbeid mellom skoler, House of Math og bedrifter. Målet er å bidra til å øke elevers realfagskompetanse ved å gi skolene ekstra ressurser til leksehjelp. På dette viset bidrar man til at enda flere kommer inn på videregående skole og videre i høyere utdanning. Dette vil medvirke til mindre utenforskap og ungdomsledighet, samt større mangfold innen høyere utdanning og i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Les mer om #ViTarAnsvar her

ØVRIG ØKONOMISK STØTTE

BAHR er også opptatt av viktigheten av å bidra til ideelle organisasjoner og innsamlingsaksjoner. I løpet av de siste årene har vi gitt økonomisk støtte til eller arbeidet pro bono for:

 • Amnesty International
 • Barnekreftforeningen
 • Fattighuset
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • HumAK, jusstudentene ved UiO sin humanitæraksjon
 • Kirkens Bymisjon
 • Kreftforeningen
 • Norsk Folkehjelp
 • Norwegian Green Building Council
 • Redningsselskapet
 • Regnskogfondet
 • UNICEF

BAHR CSR-FORUM

Dette er et forum hvor vi inviterer bredt til møter med samfunnsmessig fokus.

Laster film...
Lukk