Events

Seminar | Er det behov for mer politikk i norsk konkurransepolitikk?

  • October 21, 2021
  • 16:00 - 20:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR Competition Workshop 2021

Regjeringen Solberg sendte 1. oktober forslag til endringer i konkurranseloven på høring. Nå er det regjeringen Støre som inntar fører­setet og skal ferdigstille arbeidet. Dette skjer samtidig med at konkurransepolitikk for alvor har blitt satt på agendaen nasjonalt og internasjonalt, uten at det er reflektert i endringsforslagene.

BAHR inviterer til et seminar om hvordan konkurransepolitikken bør utformes og hva dette vil kunne bety for virksomheter som opererer i Norge. Gjennomgangstemaet er om det politiske rommet for å benytte konkurranselovgivningen mer aktivt er i ferd med å bli større?

Bakteppet for seminaret

Internasjonalt pågår for tiden en konkurransepolitisk debatt, og i mai og juni ble det tatt initiativ som også kan få betydning for Norge:

  • I mai kom regjeringene i Frankrike, Tyskland og Nederland med en fellesuttalelse vedrørende Digital Markets Act som også inneholder forslag om å endre fusjons­kontroll­reglene og forholdet mellom nasjonale myndigheter og EU-kommisjonen.
  • I juni sendte den britiske regjering på høring et omfattende forslag til lov­endringer for å ta «[the UK’s] competition and consumer policies into the 21st century», som blant annet skal hensynta det grønne skiftet og nye digitale markeder.
  • I USA utstedte president Biden i juli «Executive order on Promoting Competition in the American Economy». Det er også interessant å merke seg at Biden, gjennom utnevnelsen av Tim Wu som spesialrådgiver for presidenten og Lina Khan som leder av Federal Trade Commission, har satt prominente kritikere av tech-gigantene og deltakere i «The New Brandeis Movement» i føringen av utforming og håndheving av konkurransepolitikken.

Med dette som bakteppe vil vi i seminaret se nærmere på hvordan norsk konkurransepolitikk kan utformes for å møte morgendagens utfordringer og tilpasses internasjonale endringer. Blant spørsmålene vi stiller er:

  • Om Konkurranse­tilsynets håndheving av konkurranseloven er tilstrekkelig, eller om konkurranseloven i enda større grad bør suppleres med særlovgivning i markeder med særlige konkurranseutfordringer, slik det f.eks. er gjort i taximarkedet?
  • Hvordan kan konkurransereglene medvirke til det grønne skiftet i økonomien?
  • Hva er EØS-avtalens konsekvenser for utformingen av norsk konkurransepolitikk?
  • Har konkurransepolitikken i for stor grad vært overlatt til ekspertene, eller er det behov for mer politikk i norsk konkurransepolitikk?

 

Program

16.00-16.15: Velkommen og innledning

Partner Helge Stemshaug, BAHR             

16.15-16.30: Hvor politisert er konkurransepolitikken?

Professor Erling Hjelmeng, UiO

16.30-16.45: EØS-avtalens betydning for norsk konkurransepolitikk

Partner Arne T. Andersen, BAHR

16.45-17.00: En bærekraftig konkurransepolitikk: Er det rom for miljøhensyn i konkurranse­politikken?

Konkurransedirektør Lars Sørgard

17.00-17.15: More regulatory activism in UK competition policy post Brexit?

Partner Nick Levy, Clearly Gottlieb (London)

17.15-17.30: Pause      

17.30-18.15: Panelsamtale

Til den avsluttende panelsamtalen har vi invitert en erfaren stortingsrepresen­tant Peter Chr. Frølich (H), samt partner/advokat Liv Monica Bargem Stubholt, Advokatfirmaet Selmer AS (tidligere statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre og senere statssekretær i Olje- og energidepartementet for Åslaug Haga og Terje Riis-Johansen). De vil dele sine betraktninger om det er behov for enda mer politikk i norsk konkurransepolitikk, og hva de tror om det konkurransepolitiske veikartet i årene fremover.

Moderator: Hans Christian Vadseth, First House

Vadseth har tidligere vært journalist i Sunnmørsposten, Fædrelandsvennen, Dagbladet og VG. I VG var han også nyhetsredaktør frem til han ble adm.dir. og ansvarlig redaktør for det Schibstedeide nettstedet E24.no. Før Vadseth begynte i First House var han sjefsredaktør i Fædrelandsvennen.

18.15-18.30: Wrap-up

Odd Hoen-Sevje, First House

18.30 > Bevertning og mingling

Loading video ...
close