Events

Seminar | BAHRs EU- og konkurranserettsgruppe oppsummerer året 2022

Tradisjon tro, inviterer BAHRs EU- og konkurranserettsgruppe til morgenseminar onsdag 25. januar 2023 hvor vi vil gå gjennom de viktigste hendelsene i 2022 innen konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser, samt se nærmere på utsiktene for 2023.

I 2022 har trusselbildet for overtredelser av konkurransereglene blitt enda tydeligere. Selskaper risikerer skyhøye gebyrer, og søksmål fra konkurrenter og kunder som rammes av konkurranserettsbrudd har blitt en realitet. Postens erstatningssøksmål mot en rekke lastebilprodusenter etter kartellvirksomhet har i 2022 blitt behandlet i Oslo tingrett. Dette året har også spørsmål om Alarmkundeforeningen på vegne av 400 000 kunder får gå til søksmål mot Sector Alarm og Verisure for ulovlig samarbeid sluppet gjennom hos Høyesterett. Myndighetenes fokus på stadig strengere sanksjoner aktualiserer også spørsmål om personstraff og andre sanksjoner for enkeltpersoner som begår konkurranserettsbrudd.

Året 2022 har også gitt etterlengtet overprøving av Konkurransetilsynets vedtak i fusjonssaker. For første gang i historien er et forbudsvedtak fra Konkurransetilsynet opphevet av Konkurranseklagenemnda. Saken gjaldt DNBs oppkjøp av konkurrenten Sbanken. Markedsplattformen FINN sitt oppkjøp av Nettbil ble også dette året godkjent av lagmannsretten, etter forbudsvedtak både fra Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda. Saken er anket fra statens side og i januar 2023 til behandling i Høyesterett. Et spørsmål vi vil se nærmere på er hvor mye rettslig avklaring vi kan vente oss fra Høyesterett når denne domstolen omsider har en fusjonssak til behandling.

På støtterettens område var 2022 nok et år preget av koronapandemien, hvor behovet for offentlige støtteordninger var omfattende. Krig i Ukraina, energikrise og det grønne skiftet er andre trender som preget året, og som vi må forvente vil spille en stadig mer fremtredende rolle i 2023.

Innen offentlige anskaffelser har året vært preget av et økende tvistenivå – og økt hyppighet av overtredelsesgebyr og erstatningskrav. Regjeringens ambisjonsnivå innen det grønne skiftet har også ført til større fokus på anskaffelser som verktøy for å fremme klima- og miljøvennlige løsninger.

Med året 2022 bak oss, retter vi blikket mot hva vi kan forvente av 2023. Vi ser nærmere på politikken og trendene som vil påvirke norsk konkurransepolitikk fremover, myndighetenes forventede søkelys på særlige markeder innen konkurranserett, offentlige anskaffelser og statsstøtte, og på hvilke implikasjoner regjeringens nyutnevnte EØS-utvalg vil ha for EØS-politikken dette året.

Vel møtt til morgenseminar! Kaffe og matbit serveres fra klokken 08.00.

 

Foredragsholdere:

Helge Stemshaug, Beret Sundet og Arne Torsten Andersen

Loading video ...
close