Events

Seminar | Beskatning av verdipapirfond og alternative investeringsfond

  • October 9, 2019
  • 8:15 - 9:45
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Sett i lys av ny Høyesterettsdom, inviterer BAHR til morgenseminar hvor man vil se nærmere på den seneste tids utvikling i reglene for beskatning av verdipapirfond og alternative investeringsfond.

Ved investering i ulike fondsprodukter er det avgjørende å ha klarhet i hvordan avkastning på investeringen beskattes. Et vesentlig forhold her er rekkevidden av fritaksmetoden, både på fonds- og investornivå. Hvorvidt fritaksmetoden kommer til anvendelse vil blant annet avhenge av hvordan det aktuelle fondet er strukturert og klassifisert for norske skatteformål.

I en nylig avsagt høyesterettsdom kom flertallet til at det aktuelle fondet, som var et Cayman Islands mutual fond som investerte i ulike private equity fond, måtte anses som et verdipapirfond for norske skatteformål. Dommen belyser hvilken betydning klassifisering som hhv. verdipapirfond og alternative investeringsfond får for beskatningen av fond og andelseiere.

Det gis en egen gjennomgang av den dommen og hvilke konsekvenser denne har for anvendelsen av reglene, samtidig vil det også illustreres hvordan de ulike reglene om beskatning av fond og investorer gjennomføres i praksis, herunder hvordan reglene slår ut i forskjellige investeringsstrukturer.

BAHR har tidligere skrevet nyhetsbrev om nevnte dom, se her.

I etterkant av seminaret er foredragsholderne tilgjengelige for spørsmål.

Foredragsholdere:

Peter Hammerich, Partner

Peter er leder for BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Han arbeider med ledende norske og utenlandske kapitalforvaltere herunder finansinstitusjoner, investeringsbanker, forsikringsselskaper, pensjonsfond, PE-fond, hedgefond og statlig eide investeringsselskaper.

Camilla Jøtun, Advokat

Camilla er tilknyttet BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Hun har ansvaret for markedsgruppens produktlinje «skatt og struktur», og arbeider hovedsakelig med norske og grenseoverskridende skatterettslige problemstillinger, samt strukturelle spørsmål i forbindelse med fondsetableringer, investeringer, omorganiseringer og realisasjoner.

Andreas Gard Owing, Advokatfullmektig

Andreas er tilknyttet BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity, og arbeider hovedsakelig med skatt og struktur. Andreas har over to års erfaring med skatterettslige spørsmål og har bistått nasjonale og multinasjonale klienter med nasjonale og grenseoverskridende skattemessige problemstillinger.

Loading video ...
close