Events

Seminar | Konkurranserettsåret 2019 – Utsikter for 2020

  • February 11, 2020
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR inviterer til vårt årlige konkurranserettseminar der Helge Stemshaug og Beret Sundet, partnere og eksperter på konkurranserett, vil belyse de viktigste sakene og erfaringene fra konkurranserettsåret 2019 og se nærmere på utsiktene for 2020.

 

Fusjonskontroll
2019 har vært nok et aktivt år for Konkurransetilsynet innenfor fusjonskontroll, med totalt 107 konkurransemeldinger. De fleste (95 %) klareres i fase I, men vi har sett ett forbudsvedtak (Prosafe/Floatel) og to saker som ble godkjent med avhjelpende tiltak (Sector Alarm/Nokas og Tieto/Evry). Vi vil se på om det er noe å lære av disse sakene.

Konkurransetilsynets behandling av enkle meldinger er effektiv og behandlingstiden for disse er i snitt under 10 virkedager. For første gang har vi også sett at Konkurransetilsynet har klarert en transaksjon på vilkår i fase I (Tieto/Evry). Dette åpner for effektive prosesser også i saker der det er konkurranseproblemer. Men, når kan slik rask avklaring være aktuelt og hva må partene være forberedt på for å få godkjenning på vilkår i fase I?

Konkurranseklagenemda har nå fått sin første fusjonskontrollsak. Konkurransetilsynets forbudsvedtak i Prosafe/Floatel er brakt inn for nemnden, og vi venter avklaring både av prosessuelle og materielle spørsmål.

Rekkevidden av gjennomføringsforbudet under norsk fusjonskontroll er fortsatt ikke avklart. Til tross for de viktige avklaringene foretatt av EU-domstolen i 2018 og anmodninger om veiledning har Konkurransetilsynet ikke korrigert sin tidligere praksis. Hva er gjeldende rett?

Overtredelsessaker
I tillegg til Telenor-saken hvor Konkurranseklagennemdas flertall stadfestet Konkurransetilsynets vedtak og gebyret på NOK 788 millioner, har konkurranseåret 2019 vært preget av dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos enkelte foretak etter at det ble avdekket store forskjeller i prisene kjedene betaler, og departementet arbeider med en stortingsmelding om dagligvaremarkedet. Utgjør det et misbruk når en dominerende aktør gir sine kunder ulike innkjøpsbetingelser? Hvor store må prisforskjellene være, og hva er betydningen av forhandlingsstyrke og evne i vurderingen av om det foreligger et misbruk?

Det har ikke kommet noen nye vedtak om overtredelse av konkurransereglene i 2019, men tilsynet har varslet overtredelsesgebyr på samlet NOK 1,2 mrd til Sector Alarm og Verisure for påstått samarbeid om ikke å drive dørsalgsvirksomhet overfor hverandres kunder. Både dagligvaremarkedet og markedet for boligalarmer er konsentrerte og det har over tid vært en rekke oppkjøp i begge sektorene uten at Konkurransetilsynet har satt foten ned. Er de konkurranserettslige utfordringer man nå ser innenfor disse to sektorene et resultat av at tilsynet har sovet i timen?

Grensene for lovlig prosjektsamarbeid skaper mange praktiske utfordringer, særlig når anskaffer åpner for å by på deler av kontrakten. Dansk Høyesterett bekreftet i dom av 27. november 2019 langt på vei Høyesteretts avgjørelse i Ski-Follo Taxi om at prosjektsamarbeid mellom aktører som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å oppfylle kontrakten alene eller «lett» kan skaffe seg tilgang til nødvendige ressurser utgjør en formålsovertredelse som vil være i strid med reglene uavhengig av hvor mange resterende konkurrenter som finnes. Hvilke krav til dokumentasjon stilles for at aktører som generelt er konkurrenter kan samarbeide om et prosjekt?

Trender
Gjennom tildelingsbrevet for 2020 har Konkurransetilsynet fått i oppgave «å legge til rette for at digitalisering bidrar til økt konkurranse til fordel for forbrukere og næringsliv». Betyr dette at Konkurransetilsynet skal fokusere på de internasjonale tech-gigantene, og har tilsynet kapasitet og kompetanse til å gjøre dette?

Brexit er fra i dag en realitet. På konkurranserettens område blir det «business as usual» i overgangsperioden som varer ut året. Hvordan påvirkes norske virksomheter når overgangsperioden utløper?

Foredragsholdere

 

Helge Stemshaug, Partner

Helge har betydelig erfaring innenfor konkurranserett også som tidligere juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Han har bistått ved klarering av mange av Norges største og mest komplekse fusjoner. Han har også bistått i flere overtredelsessaker, herunder ved konkurransemyndighetenes kontrollundersøkelser, bøte- og commitments-saker. Helge har betydelig erfaringer med statsstøtterettslige og regulatoriske spørsmål.

Helge er leder av Advokatforeningens fagutvalg for Europa- og konkurranserett og medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for Konkurranse- og statsstøtterett. Han er en populær gjesteforeleser på Universitetet i Oslo, NHH og BI. Helge har en rekke eksterne verv og et bredt nettverk.

Beret Sundet, Partner

Beret har solid erfaring fra alle områder innenfor konkurranseretten, herunder atferdsreglene, fusjonskontroll, statsstøtte og offentlige anskaffelser. Sundet har tidligere erfaring fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (konkurransepolitisk avdeling) og som nasjonal ekspert i EU Kommisjonens DG Competition. Hun var også medlem av det regjeringsoppnevnte lovutvalget som foreslo endringer ved siste revisjon av til konkurranseloven.

Beret har bistått klienter med klarering av en rekke foretakssammenslutninger, herunder med koordinering av meldeplikt i ulike jurisdiksjoner. Hun har lang erfaring knyttet til håndtering av konkurranserettslige prosesser både i domstolene, så vel nasjonale som EFTA-domstolen, samt overfor konkurransemyndighetene (Konkurransetilsynet, ESA og Kommisjonen).

Loading video ...
close