Events

Seminar om aksjonæravtaler og exit-regulering

  • January 22, 2020
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR Tjuvholmen allé 16

BAHR fortsetter sin populære seminarrekke om utvalgte temaer relatert til M&A-transaksjoner og selskapsrett.

På grunn av stor etterspørsel setter vi opp et nytt foredrag om et praktisk viktig tema som ofte blir gjenstand for diskusjoner og forhandling; hvordan bør aksjonæravtalen utformes og partenes exit reguleres?


Innholdet i en aksjonæravtale har avgjørende betydning for hvilke rettigheter og plikter som gjelder for partene. Men også aksjelovgivningen og annen bakgrunnsrett vil utfylle og supplere aksjonæravtalens bestemmelser, både på områder hvor avtalen ikke inneholder spesifikk regulering og eventuelt der reguleringen i avtalen ikke er lovlig i henhold til ufravikelig bakgrunnsrett.

En godt utformet aksjonæravtale bidrar til å skape forutberegnelighet mellom partene og reduserer risiko og konflikter i situasjoner hvor flere eier et aksjeselskap sammen. Ved utarbeidelsen av en aksjonæravtale er det derfor viktig å tenke nøye gjennom hva man ønsker å oppnå, slik at nødvendig og skreddersydd regulering kan inntas i avtalen.

Foredraget behandler hva man bør tenke på når en aksjonæravtale skal utarbeides og hver av partene skal sikres en god exit, og gir noen tips til både majoritets- og minoritetsaksjeeier. Vi redegjør blant annet for:

  • Behovet for en aksjonæravtale basert på aksjelovgivningens bakgrunnsregler
  • Disposisjonsforbud, forkjøpsrett, medsalgsrett (tag along), medsalgsplikt (drag along), tilbudsplikt, nedsalgsplikt ved en notering, mv.
  • Styresammensetning, vetoretter og dead-lock
  • Kapitalisering av selskapet
  • Utdelinger
  • Håndtering av tvister og brudd på aksjonæravtalen

Foredragsholdere er Øystein Guvåg og Erik Langseth, begge partnere i BAHR.

Øystein leder BAHRs Corporate M&A gruppe, og tilhører også BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Guvåg arbeider hovedsakelig med M&A-transaksjoner av alle typer, herunder oppkjøp, salgsprosesser, ko-investeringer, joint ventures og andre transaksjonsstrukturer, og andre aksjonærrettslige forhold. Guvåg bistår en rekke private equity fond, finansielle rådgivere og andre finansielle og industrielle aktører, og har omfattende kompetanse og erfaring med internasjonale og norske transaksjoner.

Erik har betydelig erfaring med M&A-transaksjoner, herunder eiendomstransaksjoner, utstedelse av obligasjonslån , konvertible lån og preferansekapital. Dessuten er han blant Norges fremste eksperter på selskapsrett og corporate governance og har jobbet mye med konserninterne reorganiseringer, aksjonæravtaler og styreansvar. Innenfor selskapsrett og corporate governance rådgir han regelmessig både noterte og unoterte selskaper.

Loading video ...
close