Events

Seminarrekke i skatterett | Seminar 3: Tvist med skattemyndighetene: Fra bokettersyn til rettssak, hva er viktig å foreta seg?

Når Skatteetaten gjennomfører et bokettersyn er det viktig at skattyter bidrar med relevant informasjon som etterspørres, men det er også viktig å sikre at skattyters syn på saken blir godt og riktig fremstilt/dokumentert. Hva skattyter foretar seg i den første fasen av en kontrollsak kan få avgjørende betydning for om det oppstår noen tvist overhodet, og for utfallet av en eventuell tvist i Skatteklagenemnda eller i domstolene mange år senere. Skattyter må ofte også forholde seg til at Skatteetatens anførsler og påstandsgrunnlag endrer/utvikler seg gjennom sakens gang og etter hvert som skattyter tar til motmæle (noen ganger også etter at endelig vedtak er fattet). Prosessen kan være både ressurskrevende og frustrerende.

 

Hva bør skattyter foreta seg på de ulike «stegene» i en skattetvist? Hvilke type bevis er det typisk særlig viktig å sikre/fremlegge for skattemyndighetene? Hva kan man gjøre hvis man opplever at skattemyndighetene bryter saksbehandlingsreglene eller misforstår de materielle reglene? Hvilke grenser gjelder det for hva skattemyndighetene kan be om av informasjon? Står skattemyndighetene fritt til å komme med nye anførsler og påstander underveis i saksbehandlingen? Hvilke feil er det som typisk kan påvirke gyldigheten av et skattevedtak i domstolene, og hvilke feil er ofte mindre sentrale å fokusere på?

 

Velkommen til frokostseminar!

Loading video ...
close