Events

Webinar | Utvikling i Konkurransetilsynets sanksjonspraksis

  • September 29, 2021
  • 9:00 - 9:45
  • Livestream

Konkurransetilsynet opplyste under det årlige konkurranserettskurset at det har anmeldt enkeltpersoner til politiet for brudd på konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. Detaljene er ikke kjent, men det er nærliggende å anta at anmeldelsen har sammenheng med én eller flere kartellsaker Konkurransetilsynet har sanksjonert de siste årene. Så vidt vites, er dette første gang tilsynet går til et slikt skritt etter dagens konkurranselov.

Under konkurranseloven kan enkeltpersoner straffes med bøter eller fengsel i inntil seks år for brudd på dette forbudet. Dette kommer i tillegg til ileggelse av overtredelsesgebyr til foretaket som har overtrådt loven.

Med dette bekrefter Konkurransetilsynet at det vil bruke anmeldelse som et særlig kraftig virkemiddel for å avskrekke ulovlig atferd. Det må antas at dette er en praksis som er kommet for å bli, særlig i saker som gjelder skjulte karteller.

Anmeldelsen må ses i sammenheng med den økte forekomsten av saker der Konkurransetilsynet har varslet og ilagt historisk høye overtredelsesgebyrer for brudd på konkurransereglene, hvor særlig informasjonsutveksling mellom konkurrenter har vært et tema. Anmeldelsen må også ses i lys av at Nærings- og fiskeridepartementet i flere år har bedt Konkurransetilsynet sikre at personstraff blir en reell trussel.

BAHR inviterer til webinar om den siste utviklingen i tilsynets praksis, og hva aktørene må være særlig påpasselig på i denne type saker.

Livestream-link sendes ut dagen før seminaret.

Loading video ...
close