Entreprise

Bygge- og anleggsbransjen er en av Norges største og viktigste næringer. Bransjen er underlagt en inngående offentligrettslig regulering. I tillegg er de privatrettslige avtalene mellom aktørene i byggeprosjekter omfattende og kompliserte. Bransjen blir mer og mer rettsliggjort, og behovet for rådgivning underveis i prosjektene blir større og større. Entreprisetvistene kjennetegnes av at de er omfangsrike, langvarige og ressurskrevende. I tillegg til juridisk spisskompetanse, er det nødvendig med erfaring fra tvisteløsning generelt, samt erfaring med å vurdere prosessrisiko i entreprisetvister.

Våre tjenester

Vårt entrepriseteam har lang og bred erfaring, herunder fra noen av Norges aller største bygge- og anleggsprosjekter. Våre partnere innenfor dette området har 10-40 års erfaring. Vi har erfaring som rådgivere underveis i prosjektene, som prosessfullmektiger i rettstvister, og som meglere og voldgiftsdommere.

Vi rådgir hovedsakelig byggherrer i større bygge- og anleggsprosjekter, og i krevende tvistesaker. Våre advokater har inngående kunnskap om og lang erfaring med de sentrale standardkontraktene som benyttes i bygge- og anleggsprosjekter, og en av våre advokater hadde en sentral rolle i forbindelse med utarbeidelsen av standardkontrakten NS 8405.

Vi har også utstrakt og langvarig erfaring med å bistå rådgivere i bygge- og anleggsprosjekter i saker som reiser spørsmål om rådgiveransvar, prosjekteringsansvar m.m.

Vårt team er topprangert (tier 1) hos alle internasjonale ratingbyråer (Chambers Global, Chambers Europe og Legal 500) innenfor entreprise. BAHR er også topprangert (tier 1) hos alle internasjonale ratingbyråer innenfor tvisteløsning. Tre av våre entrepriseadvokater har møterett for Høyesterett. Våre advokater har prosedert flere av entreprisesakene som har vært behandlet av Høyesterett, blant annet Rt. 1999 side 922 (Salhus flytebru), Rt. 2005 side 788 (Oslofjordtunnelen) og HR-2016-761-A (Reitan-dommen).

Laster film...
Lukk