Arbeidsliv | Nye pensjonsrettigheter – handlingsrom for arbeidsgiver

Fra 1. januar 2022 trådte nye regler om pensjon fra første krone og dag i kraft. Reglene innebærer endringer i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP), og arbeidsgivere må tilpasse sine pensjonsordninger etter disse. Det finnes imidlertid et handlingsrom for arbeidsgiver som kan begrense de økonomiske virkningene av endringene.

BAHR mener

Endringene vil i utgangspunktet gi arbeidsgivere økte pensjonskostnader, men det er likevel et handlingsrom som gjør at endringene for mange vil kunne gjennomføres kostnadsnøytralt.

En pensjonsordning skal minimum innbetale pensjon tilsvarende et innskudd på 2 prosent av lønn. Dersom virksomheten praktiserer lovens minimum, vil endringen føre til økte utgifter fordi arbeidsgiver nå også må betale innskudd for lønn under 1G, samt for ansatte som er yngre enn tidligere aldersgrense, uavhengig av stillingsprosent.

For virksomheter som har en pensjonsordning med høyere innskudd enn lovens minstekrav, og som ikke har frasagt seg muligheten til å gjøre endringer, vil pensjonsbetalingene kunne justeres (nedad begrenset til lovens minimum).

For mange arbeidsgivere har man derfor et valg om regelendringene skal medføre økte pensjonskostnader.

Hva er nytt?

Det er hovedsakelig to endringer som utvider omfanget av de lovbestemte private tjenestepensjonsordningene.  

For det første vil medlemmer i private pensjonsordninger nå ha rett til pensjonsinnskudd fra første krone. Tidligere regulering stilte kun krav om at pensjon skulle innbetales for lønn over beløp tilsvarende folketrygdens grunnbeløp (1G, f.t. kr. 106.399), og det var dermed valgfritt om bedriftene ville gi opptjening fra første krone.

For det andre vil det ikke lenger stilles krav om en bestemt minste stillingsprosent for medlemskap i pensjonsordningen, og alle over 13 år har krav på pensjonsopptjening. Tidligere regulering stilte kun krav om innmelding for arbeidstakere med minst 20 prosent stilling og som hadde fylt 20 år.

Overgangsregler

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift, hvor bedriftene gis frist til 30. juni 2022 med å tilpasse pensjonsordningene til de nye lovreglene, men likevel med virkning fra 1. januar 2022.

Les Finansdepartementets pressemelding
Share aticle to
Loading video ...
close