BAHR bistår Oslo kommune med den største krafttransaksjonen noen gang i Norge

Finske Fortum og Oslo kommune har inngått en avtale som innebærer den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge. BAHR bistår Oslo kommune.

BAHRs transaksjonsteam ledes av partnerne Rune Svoren og Jon Christian Thaulow i firmaets markedsgruppe for Olje & Energi, med støtte fra fagområdene Finans, Eiendom, Skatt og EU-rett.

Oslo kommune og Fortum, som eier aksjer som til sammen representerer 87,8 % av kapitalen og 91,3 % av stemmene i Hafslund ASA, har meddelt styret i Hafslund ASA at de er kommet til enighet om at Oslo kommune gjennom et nytt heleid selskap fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hafslund ASA. Tilbudsprisen for hver A- og B-aksje vil være 100 kr fratrukket utbetalt utbytte i 2017. Dette verdsetter Hafslund ASA til ca. 19,5 mrd. kr.

Oslo kommune og Fortum vil akseptere tilbudet, og Oslo kommunes heleide selskap vil dermed, uansett akseptgrad blant de øvrige aksjonærene, bli eier av over 90 % av de stemmeberettigede A-aksjene i Hafslund ASA.  Det vil bli gjennomført tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer som ikke aksepterer tilbudet. Hafslund-aksjene vil bli strøket fra notering på Oslo Børs når tvangsinnløsningen er gjennomført. Etter tvangsinnløsning er det planlagt gjennomført transaksjoner som medfører følgende nye struktur:

  • Forretningsområdet Marked vil være 100 % eid av Fortum
  • Forretningsområdet Varme vil først kjøpe Klemetsrudanlegget AS av Oslo kommune og det sammenslåtte selskapet vil være eid av Oslo kommune og Fortum med 50 % hver
  • Forretningsområdet Produksjon vil være eid 90 % av E-CO Energi (som er heleid av Oslo kommune) og 10 % av Fortum, og
  • De øvrige deler av Hafslund (“Nye Hafslund”) med datterselskaper vil bli videreført som et rent nettselskap bestående av det nåværende forretningsområdet Nett (Hafslund Nett AS) med tilhørende stabsfunksjoner. Dette selskapet vil være 100 % eid av Oslo kommune. Det forventes at eksisterende gjeld blir håndtert av Nye Hafslund.

Transaksjonene er avhengig av godkjenning i Oslo bystyre den 14. juni, samt fra Konkurransetilsynet og øvrige relevante myndigheter. Transaksjonene forventes gjennomført i 3. kvartal 2017.

Share aticle to
Loading video ...
close