BAHR representerer Spekter i Høyesterett – For første gang strømmes en hovedforhandling fullt ut via media

Til venstre og på TV-skjermen Høyesterettsdommer Hilde Indreberg. Nærmest til høyre BAHR-partner Tarjei Thorkildsen og ved hans høyre side advokat Kurt Weltzien fra NHO. 

 

BAHR representerer Arbeidsgiverforeningen Spekter i Høyesterett denne uken. Saken gjelder hvilke lønns og arbeidsvilkår som skal gjelde etter at det er gjennomført en virksomhetsoverdragelse fra den statlige etaten Forsvarsbygg til det privateide selskapet ISS Facility Services AS. Saken reiser spørsmål som ikke har vært tatt stilling til av Høyesterett tidligere.

På grunn av den pågående covid-19-pandemien gjennomføres ankeforhandlingen som fjernmøte. For første gang i historien har Høyesterett lagt til rette for at pressen kan strømme en hovedforhandling som fullt ut gjennomføres som fjernmøte direkte på egne nettsider.

Share aticle to
Loading video ...
close