BAHR representerte Norwegian Hull Club Gjensidige Assuranseforening (NHC) i lagmannsretten i sak om utbetaling under tidstapsforsikring – full frifinnelse av NHC

Tvisten gjaldt hvorvidt Suez Fortune Investments (SFI) hadde krav på utbetaling under tidstapsforsikring for to forskjellige skadetilfeller på skipet MT Brillante Virtuoso. Det totale kravet utgjorde ca. USD 7 000 000 med tillegg av morarenter, samlet ca. USD 12 000 000.

De sentrale problemstillinger i saken var om det forelå en dekningsmessig skade på en av skipets hjelpekjeler og en av hjelpemotorene. Subsidiært var det spørsmål om det forelå et tidstap. Ankesaken gikk over to uker i Gulating lagmannsrett i mars 2018 og dom ble avsagt 16. mai 2018. NHC ble, i likhet med første instans, frifunnet i dom fra Gulating lagmannsrett og tilkjent fulle sakskostnader. Dommen var enstemmig.

For skaden på hjelpemotoren mente lagmannsretten at skaden skyldtes alminnelig bruksslitasje, og at den var forutsigbar og derfor ikke skyldtes en uventet ulykkeshendelse. Etter lagmannsrettens syn må skader som følger av at vitale slitedeler er utslitt, og ikke lenger fungerer slik de skal, henføres til et utilstrekkelig vedlikehold over tid som går utover hva som kan anses som mannskapsfeil. Lagmannsretten kom på dette grunnlag frem til at skaden på hjelpemotoren ikke utgjorde en dekningsmessig skade.

Når det gjaldt skaden på skipets ene hjelpekjele kom lagmannsrett frem til at SFI hadde forsettlig misligholdt sin plikt til å varsle NHC som tidstapsassurandør. Selv om rederiet har full rett til å bestemme tid og sted for reparasjon, vil ikke denne retten overstyre det grunnleggende vilkår om at det må være årsakssammenheng mellom rederiets tidstap og skaden. Lagmannsrett la med dette til grunn at det måtte oppstilles et krav til årsakssammenheng mellom en dekningsmessig skade og tidstapet. Etter lagmannsrettens syn var skipet verken teknisk eller kommersielt forhindret fra å være i inntektsgivende virksomhet med skaden. Rederiets krav fremsto derfor ikke som en konsekvens av skaden, men rederiets egne disposisjoner og manglende lojal opptreden.

Saken inneholdt også problemstillinger knyttet til bevissituasjonen.

NHC var representert av BAHR-advokatene Tarjei Thorkildsen og Annette Justad.

Share aticle to
Loading video ...
close