Forslag til endringer i straffeloven – Utvidelse av jurisdiksjon for korrupsjon begått i utlandet.

The Norwegian Parliament building. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Den 25. mai sendte Justis- og beredskapsdepartementet (JD) på høring et forslag til endringer i straffeloven. Et av forslagene fra JD er utvidelse av jurisdiksjon for korrupsjon begått i utlandet.

Den tidligere straffeloven (straffeloven 1902) fikk anvendelse på korrupsjonshandlinger begått i utlandet uavhengig av om gjerningspersonen var hjemmehørende i Norge eller utenlandsk statsborger. I den nye straffeloven (straffeloven 2005) beror det på nærmere angitte vilkår om norsk straffelovgivning får anvendelse på korrupsjonshandlinger begått i utlandet.

Hovedregelen etter gjeldende rett er et krav om at forholdet også et straffbart i landet handlingen ble begått i (dobbel straffbarhet) for at norsk straffelovgivning skal gjelde for handlinger begått i utlandet, jf. straffeloven 2005 § 5. For handlinger begått av utlendinger uten bosted i Norge får straffelovgivningen anvendelse blant annet dersom vedkommende oppholder seg i Norge når straffeforfølgning innledes og handlingen oppfyller krav om dobbel straffbarhet.

JD foreslår at norsk straffelovgivning skal få anvendelse på korrupsjonshandlinger og påvirkningshandel begått i utlandet (straffeloven §§ 387-389). Dette begrunnes blant annet med at korrupsjon vil kunne begås i land med mangelfull korrupsjonslovgivning som gjør at prinsippet om dobbel straffbarhet kan virke begrensende på mulighetene for straffeforfølgning i Norge. Det vises også til at norske myndigheter har et ansvar for å bekjempe korrupsjon begått av norske borgere og norske foretak i utlandet, selv om handlingen begås i et land med en svakere korrupsjonslovgivning.

JD foreslår videre å gi straffelovgivningen anvendelse på korrupsjonshandlinger begått av en utlending dersom handlingen er begått på vegne av et norsk foretak. Dette begrunnes blant annet med at det er ønskelig at straffeforfølgningen av involverte i en korrupsjonssak skjer samlet i den staten som etterforsker saken og hvor det aktuelle foretaket og andre hovedaktører har tilhold. JD påpeker også at det etter gjeldende rett heller ikke er sikkert at et norsk foretak kan straffes for handlinger begått av en slik utlending.

Den sistnevnte foreslåtte endringen innebærer en generell utvidelse av jurisdiksjonen overfor utenlandske personer som begår lovbrudd i utlandet på vegne av norske selskap, og avklarer at norske foretak kan holdes strafferettslig ansvarlig i tilfeller hvor lovbrudd begås på vegne av foretaket i utlandet. Endringen vil gjelde alle handlinger som rammes av et straffebud med en strafferamme over 6 år og vil blant annet omfatte grov korrupsjon, grov hvitvasking og grovt bedrageri. JD ber om innspill på om strafferammen bør senkes til 3 år slik at den også omfatter blant annet påvirkningshandel og vanlig korrupsjon.

Les mer på side 41 i høringsnotatet.

Download Høringsnotat om endringer i straffeloven
Share aticle to
Loading video ...
close