Høyesterett klargjør vernetingsregelen for patentsaker

Høyesterett i avdeling avgjorde nylig en videre anke over kjennelse om reglene for tvunget verneting i patentsaker. Etter patentloven § 63 er Oslo tingrett tvungent verneting for de fleste patentsaker. Hensynet bak reglene er behovet for å bygge opp kompetanse og erfaring hos et begrenset antall dommere samt sikre en ensartet praksis i patentsaker.

Spørsmålet for Høyesterett var rekkevidden av patentloven § 63 første ledd nr. 1 eller nr. 4 ved søksmål om overføring av oppfinnelser etter at det er søkt om patent. Den underliggende tvisten gjaldt krav om overføring av alle patenter og patentsøknader innen en patentfamilie. Spørsmålet om hvem som var rett oppfinner var ikke tvistetema mellom partene.

Høyesterett uttaler generelt at det må utvises varsomhet med å utvide eller begrense virkeområdet for vernetingsreglene, med mindre det er klare og konkrete holdepunkter for dette.

Høyesterett konkluderer med at patentloven § 63 første ledd nr. 1 ikke gjelder for tvister om retten til et meddelt patent, idet bestemmelsen bare gjelder tvister anlagt på søknadsstadiet. Høyesterett uttaler at bestemmelsen heller ikke gjelder tvister om overføring av retten til omsøkte patenter reist før patent er meddelt.

Høyesterett konkluderer videre med at patentloven § 63 første ledd nr. 4 er begrenset til søksmål angående ugyldigkjennelse eller overføring av patent etter patentloven § 53. Søksmål om overføring av patent som ikke er basert på at patent er meddelt feil person, faller utenfor virkeområdet til § 63 første ledd nr. 4.

Oslo tingretts avgjørelse om å overføre saken til de saksøktes alminnelige verneting, var derfor korrekt.

BAHR representerer Aker BioMarine Antarctic AS i saken.

Link til avgjørelsen
Share aticle to
Loading video ...
close