Kompetanseprogram for verdipapirforetak og AIF-forvaltere

Foretak med konsesjon som verdipapirforetak er underlagt reglene i MiFID II om opplæring av ansatte. De samme kravene til opplæring gjelder for AIF-forvaltere med tillatelse til å yte tilleggstjenestene aktiv forvaltning, mottak og formidling av ordre eller investeringsrådgivning. Rene AIF-forvaltere må sørge for at ansatte er kompetente i henhold til reglene om forsvarlig organisering og god forretningsskikk.

Formålet med kompetanseprogrammet er å utgjøre den lovpålagte opplæringen av ansatte. Kompetanseprogrammet er bygget opp i seks moduler og foretaket kan velge en eller flere av disse:

  • Modul 1: Regulatorisk rammeverk
  • Modul 2: Anti-hvitvasking
  • Modul 3: Personvern
  • Modul 4: Markedsmisbruk
  • Modul 5: Skatt
  • Modul 6: Særlige temaer knyttet til ikke-profesjonelle investorer

Kompetanseprogrammet vil tilpasses det enkelte foretakets ønsker og tillatelser og det legges opp til interaksjon og «workshops» underveis. Programmet kan gjennomføres på en, to eller tre ettermiddager. Pris avtales individuelt med det enkelte foretak.

Bidragsytere i kompetanseprogrammet vil være BAHRs spesialister innenfor de respektive felter:

Peter Hammerich har vært partner og leder for BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity siden 2005. Han arbeider med ledende norske og utenlandske kapitalforvaltere herunder finansinstitusjoner, investeringsbanker, forsikringsselskaper, pensjonsfond, PE-fond, hedgefond og statlig eide investeringsselskaper. Peter er spesielt engasjert innen compliance, fondsetablering, pensjon, skatt og regulatoriske spørsmål. Han er anerkjent i uavhengige ratinger som en av de ledende nordiske rådgivere innenfor disse feltene.

Peter var medlem av arbeidsgruppen, nedsatt av Finansdepartementet, som utarbeidet forslag til lov om alternative investeringsfond (AIFMD) i Norge, som ble gjennomført som norsk lov i 2014.

Lars Knem Christie er tilknyttet BAHRs markedsgruppe for finans. Han har nesten 20 års erfaring fra kapitalmarkedet og anses for å være en av Norges ledende eksperter innen børs- og verdipapirrett og corporate governance. Lars har ledet flere av de største børstransaksjonene i Norge.

Lars har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett og er medlem av Tidsskrift for forretningsjus’ redaksjonsråd. Han foreleser på Oslo Børs’ påkrevde kompetansekurs for styremedlemmer, er fast paneldeltager på børsens årlige Børsrettsdager og blir ofte brukt som foredragsholder på kapitalmarkedskonferanser. Internasjonale ratingbyråer omtaler Lars som en av Norges ledende advokater innen “Kapitalmarkedet”. Han har i flere år blitt kåret til en av landets fremste advokater i kategorien “Børsnoteringer og emisjoner” i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Vibeke K. Svendsby er tilknyttet BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Hun har solid kompetanse og erfaring etter å ha arbeidet med kapitalforvaltning siden 2005.  Vibeke arbeider hovedsakelig med etablering, restrukturering og avvikling av investeringsfond og rammevilkår for investeringsfond. Hennes kompetanse omfatter også rammevilkår for verdipapirforetak og verdipapirhandel, finansinstitusjoner, samt børs- og verdipapirrett. Hun har også betydelig erfaring fra forhandlinger rundt og utarbeidelse av aksjonæravtaler. Vibeke har også ledet komplekse prosjekter, herunder prosjekter med tilknytningspunkter til flere jurisdiksjoner og ulike juridiske team.

Annette Justad er tilknyttet BAHRs markedsgruppe for handel, arbeidsliv, industri og teknologi, og arbeider særlig med bistand til norske og internasjonale selskaper vedrørende personvernrettslige spørsmål, kontraktsrett, selskapsrett og transaksjoner. Annette bistår klienter fra alle firmaets markedsgrupper i personvernspørsmål og har derfor en bred kompetanse knyttet til compliance-spørsmål innen ulike typer virksomheter.

Markus Heistad har vært tilknyttet BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity i over ti år, etter at han kom fra Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet. Markus har lang erfaring med å bistå aktører i finanssektoren innenfor kapitalforvaltning, verdipapirhandel, finansieringsvirksomhet, betalingstjenester og forsikring. Han gir råd i forbindelse med etableringer, løpende virksomhet og i forbindelse med samarbeidsavtaler og transaksjoner.

Camilla Jøtun er tilknyttet BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity, samt firmaets faggrupper for skatt og Corporate M&A. Hun har ansvaret for markedsgruppens produktlinje «skatt og struktur», og arbeider hovedsakelig med norske og grenseoverskridende skatterettslige problemstillinger, samt strukturelle spørsmål i forbindelse med transaksjoner, herunder investeringer, omorganiseringer og realisasjoner. Camilla yter i tillegg generell rådgivning innenfor skatterett, selskapsrett og alminnelig kontraktsrett. Hun har tidligere jobbet i Finansdepartementets skattelovavdeling, og har drevet kursundervisning innen skatterett på Universitetet i Oslo.

Kristine Blichfeldt Bjerke er tilknyttet BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Kristine arbeider primært med finansregulatoriske spørsmål, blant annet knyttet til forvaltning av alternative investeringsfond, verdipapirhandel og anti-hvitvasking.

Ta gjerne kontakt med Vibeke K. Svendsby, Peter Hammerich eller Kristine Blichfeldt Bjerke for mer informasjon om kompetanseprogrammet.

Share aticle to
Loading video ...
close