Den prinsipielle Gassled-saken skal behandles av Høyesterett

Gassled omfatter det alt vesentlige av infrastruktur for transport og prosessering av gass på norsk sokkel. Systemet er verdens største offshore gassinfrastruktursystem.

Fire internasjonale infrastrukturinvestorer ervervet 45 % av Gassled for over NOK 30 milliarder i 2011/2012. Selgerne var ExxonMobil, Statoil, Total, Shell og Eni. Kort tid etter at transaksjonene var godkjent av Olje- og energidepartementet, iverksatte Olje- og energidepartementet en prosess for å redusere de myndighetsfastsatte tariffene i systemet. Prosessen resulterte i en reduksjon i tariffene på 90 % for det alt vesentlige av infrastrukturen med virkning for nye bookinger for transport fra og med gassåret 2016.

De fire nye eierne saksøkte staten med påstand om at tariffreduksjonen var ugyldig, subsidiært at staten var erstatningsansvarlig for sin opptreden i forbindelse med godkjennelsen av de aktuelle transaksjonene rett før prosessen med tariffreduksjonen ble iverksatt. Staten ble frifunnet i tingretten og lagmannsretten. Saken ble anket til Høyesterett i september 2017 på grunnlag av at tariffreduksjonen mangler tilstrekkelig hjemmel og representerer et urettmessig inngrep i eiendomsretten i strid med EMK P1-1. Høyesteretts ankeutvalg fattet beslutning 21. desember 2017 om å tillate anken fremmet i sin helhet. Saken reiser en rekke prinsipielle spørsmål, herunder om statens reguleringskompetanse innenfor petroleumsnæringen.

BAHR representerer tre av de fire infrastrukturinvestorene som samlet eier om lag 37 % av Gassled – Solveig Gas Norway AS (eid av CPPIB, Allianz og ADIA), Silex Gas Norway AS (eid av Allianz) og Infragas Norge AS (eid av PSP).

Share aticle to
Loading video ...
close