Samlede skatte- og avgiftstiltak for å møte virkningene av Covid-19-utbruddet (oppdatert 08.04.20)

BAHR har laget et sammendrag av skatte- og avgiftsendringer mv. som er vurdert eller innført i lys av Covid-19-utbruddet. Oversikten blir løpende oppdatert. Siste oppdatering er per 8. april 2020.

Selskapsunderskudd

Aksjeselskap mv. som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra de to foregående årene. Tiltaket medfører at selskapene får utbetalt skatteverdien av det avregnede underskuddet ved skatteoppgjøret i 2021. (lovvedtak 27. mars 2020)

Avskrivninger

Stortinget har bedt regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivninger for investeringer som skal føres på saldogruppe d (den såkalte maskingruppen) fra 20 til 30 prosent. Tiltaket skal presenteres i revidert nasjonalbudsjett for 2020 (RNB). (anmodningsvedtak 31. mars 2020)

Videre ber Stortinget regjeringen etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart med en avskrivningssats på 20 prosent. Forslaget skal presenteres i RNB. Dette vil i så fall omfatte norske eiere av næringsskip som driver person- og varetransport i Norge ved bruk av tankskip, bulkskip, containerskip, passasjerferger (herunder roro-skip) mv. (anmodningsvedtak 31. mars 2020)

Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende betaler forskuddsskatt i fire like store terminer i løpet av året. Det gis utsatt betaling av første termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai 2020 og utsatt betaling av andre termin fra 15. mai til 15. juli 2020. Tredje og fjerde termin forfaller til vanlig tid, henholdsvis 15. september og 15. november 2020. (fastsettes i forskrift)

Innbetaling av selskapsskatt

Forskuddsskatten for selskap betales etterskuddsvis i året etter inntektsåret og forfaller til betaling i to like store terminer. Fristen for betaling av andre termin av forskuddsskatten for 2019 utsettes fra 15. april til 1. september 2020. (lovvedtak 27. mars, fastsettes i forskrift)

Utsatt betaling omfatter imidlertid ikke alminnelig inntekt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftforetak. Det gis heller ikke utsatt betaling av petroleumsskatt.

Arbeidsgiveravgift

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for mars og april utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. (fastsettes i forskrift)

Regjeringen vil komme tilbake med forslag om midlertidig reduksjon av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for mai og juni, med forfall 15. juli 2020. Hovedsatsen for arbeidsgiveravgift er i dag 14,1 prosent. For bedrifter i sone V (nullsats) skal det kompenseres med 250 mill. kroner. (anmodningsvedtak 19. mars 2020)

Formuesskatt

Eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020 med ett år. Dette kan redusere behovet for utbytte fra bedriftene for å dekke eierens formuesskatt. Formuesskatten må være minst 30 000 kroner for at eieren kan kreve slik utsatt skattebetaling. (lovvedtak 27. mars 2020)

Utbytte

Skattedirektoratet legger til grunn at besluttet utbytte som omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet på grunn av Covid-19-utbruddet kan unntas beskatning på visse vilkår. (uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 31. mars 2020)

Oppstartbedrifter/opsjonsbeskatning

Stortinget har bedt regjeringen utvide opsjonsskatteordningen slik at den kan benyttes av flere virksomheter og ansatte, og ber regjeringen komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper. Forslaget skal presenteres senest i RNB. (anmodningsvedtak 31. mars 2020)

Skattlegging av ansatte (naturalytelser mv.)

Skattedirektoratet legger til grunn at midlertidige tiltak som iverksettes for å begrense smitte av Covid-19-utbruddet, og som opprettholder driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), normalt ikke vil utløse fordelsbeskatning for de ansatte. Det oppstår heller ikke rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftsplikt i slike tilfeller. (uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 31. mars 2020).

Det utløses heller ikke fordelsbeskatning der det pga. koronasituasjonen ikke er praktisk mulig eller tilrådelig for permitterte ansatte å parkere firmabilen hos arbeidsgiver. (uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 2. april 2020)

Ettårsregelen ved arbeidsopphold i utlandet

Skattedirektoratet har avgitt uttalelse om at arbeid i Norge fra hjemmekontor i perioden der oppholdet i Norge skyldes upåregnelige forhold som følge av Covid-19-utbruddet, ikke vil føre til at utenlandsoppholdets sammenhengende karakter avbrytes iht. ettårsregelen for skattytere med arbeidsopphold i utlandet. (uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 1. april 2020)

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatten for mars og april utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Fristen for betaling av andre termin av overskuddsdelen av finansskatten utsettes fra 15. april til 1. september 2020. (fastsettes i forskrift)

Merverdiavgift

Den lave merverdiavgiftssatsen reduseres fra 12 til 6 prosent med virkning i perioden 1. april til 31. oktober 2020, som typisk vil hjelpe persontransport- og hotellbransjen. (Stortingsvedtak 31. mars 2020)

Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Det er ikke endring i leveringsfristene for mva-meldingene. Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt. (lovvedtak 27. mars 2020, fastsettes i forskrift)

Særavgifter

Det gis midlertidig fritak fra flypassasjeravgift i perioden 1. januar til 31. oktober 2020 samt fritak fra lufthavnsavgifter. (Stortingsvedtak 19. mars 2020)

Fritaket for CO2-avgift for bruk av naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske prosesser og mineralogiske prosesser gjeninnføres. Fritaket omfatter imidlertid både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig virksomhet. Avgiftssatsene trappes opp til 25 prosent av det generelle avgiftsnivået i CO2-avgiften på naturgass og LPG i 2021, til 50 prosent i 2022, til prosent i 2023 og til 100 prosent fra og med 2024. Regjeringen vil i RNB vurdere fritak for CO2-avgift på naturgass for andre kvotepliktige virksomheter. (Stortingsvedtak 7. april 2020)

Totalisatoravgiften for 2020 avvikles. Denne avgiften på hesteveddeløp inngår i grunnlaget for tilskudd til hestenæringen. (Stortingsvedtak 7. april 2020)

Innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen (veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje og CO2-avgift) og bryggerinæringen (avgift på drikkevarer og drikkevareemballasje) utsettes  fra hhv. 18. april og 18. mai til 18. juni 2020. (Førstegangsbehandling i Stortinget 7. april 2020, fastsettes i forskrift).

Regjeringen vil komme tilbake med andre særavgiftsutsettelser i RNB. (anmodningsvedtak 31. mars 2020)

Tvangsmulkt ved forsinket skatte- og avgiftsrapportering

Skatteetaten har besluttet å midlertidig stanse bruk av tvangsmulkt i a-ordningen, ved forsinket levering av skattemelding for personlige næringsdrivende og aksjeselskap (leveringsfristen er 31. mai 2020) og ved forsinket levering av mva-melding for første og andre termin (leveringsfrist hhv. 14. april og 10. juni 2020).

Share aticle to
Loading video ...
close