Streik i Felleskjøpet Agri kjent ulovlig

BAHR ved partner Tarjei Thorkildsen har representert Arbeidsgiverforeningen Spekter og Felleskjøpet Agri SA i sak for Arbeidsretten om ulovlig streik fra arbeidstakerorganisasjonene YS og Negotia.

Spørsmålet i saken var hvorvidt den nylig avsluttede streiken i Felleskjøpet skulle betraktes som tariffstridig og ulovlig, dvs. som brudd på fredsplikten som gjelder i tariffavtaleperioden.

Arbeidstvistloven § 8 og Hovedavtalen i Spekter § 12 oppstiller i utgangspunktet en fredsplikt i tariffperioden, med unntak for krav om gjennomføring av lønnsregulering i mellomoppgjøret. Såkalte mellomoppgjør er for å forhandle om en lønnsjustering for 2. år i den toårige overenskomstperioden.

Motparten anførte at kravet om en lønnsøkning på 12 % hadde sin begrunnelse i nettopp dette; et ønske om høyere lønn. Arbeidsretten kom imidlertid til at det reelle formålet med streiken var å presse gjennom et krav om særavtale knyttet til bestemte rettigheter i overenskomsten mellom Spekter og YS /Negotia. Arbeidsretten omtaler lønnskravet som en «tallfesting av særavtalekravet», og et slikt krav kan ikke lovlig fremmes under mellomoppgjøret. Streiken var derfor tariffstridig og ulovlig.

Dommen bygger på det grunnleggende hensyn, at når man har tariffavtale skal man være vernet mot nyt krav i tariffavtaleperioden.

Share aticle to
Loading video ...
close