Viktig sak for Norwegian skal behandles av Høyesterett

Photo: Reuters

Flykonsernet Norwegian har hatt en betydelig utvikling og vekst, og har i dag et vidtrekkende rutenett, en stor flyflåte og mer enn 10000 medarbeidere.

 

Norwegian har de seneste årene gått gjennom en omfattende omstruktureringsprosess. Tidligere var all flyoperativ virksomhet, herunder ansettelsesforhold for piloter og kabinansatte, i morselskapet i Norwegian – Norwegian Air Shuttle ASA (NAS). Etter kraftig vekst og internasjonal satsning, og som grunnlag for videre utvikling, skal NAS være et morselskap med begrenset flyoperativ virksomhet, mens selskapene i konsernet som har luftfartsmyndighetenes driftstillatelse står for den operative flyvirksomheten. Disse flyoperative selskapene baserer seg på kjøp av tjenester, herunder bemanningstjenester, blant annet for å drive mest mulig kostnadseffektivt og med høyest mulig kvalitet. Piloter og kabinansatte er ansatt i ulike selskaper i konsernet, og inngår i tjenesteleveranser til de flyoperative selskapene.

En gruppe piloter og kabinansatte har anlagt søksmål mot NAS med krav om at NAS er arbeidsgiver for pilotene og de kabinansatte. Tilsvarende krav er reist mot det driftsoperative selskapet Norwegian Air Norway AS (NAN). Tingretten kom, før omorganiseringen var ferdigstilt, til at NAS var arbeidsgiver for de aktuelle piloter og kabinansatte (med enkelte unntak), men frifant NAN. Saken ble anket til lagmannsretten, som frifant både NAS og NAN. Pilotene og de kabinansatte anket saken til Høyesterett som skal behandle saken perioden fra 29. oktober til og med 3. november.

Saken reiser flere arbeidsrettslige spørsmål, herunder om Norwegians driftsmodell med kjøp av tjenester står seg som entreprise eller om det i realiteten er tale om innleie av personell samt om NAS må anses som arbeidsgiver på såkalt «særskilt grunnlag», dvs. fordi morselskapet reelt skal ha opptrådt som arbeidsgiver.

BAHR ved advokatene Tarjei Thorkildsen og Christian Backe representerer Norwegian Air Shuttle ASA og Norwegian Air Norway AS.

Artikkel i Aftenposten
Share aticle to
Loading video ...
close