Arbeidsliv | Avklaring av søksmålsfrist ved virksomhetsoverdragelse

Høyesterett har i en nylig avgjørelse avklart hvordan søksmålsfristene i arbeidsmiljøloven skal forstås i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. Spørsmålet kom på spissen etter at tre arbeidstakere ble sagt opp når et selskap tapte en anbudskonkurranse, og senere hevdet rett til fortsatt ansettelse hos den som vant anbudet. Høyesterett kom til at fristen for å reise søksmål i en slik situasjon ikke løper fra oppsigelsestidspunktet, men først fra det tidspunktet virksomhetsoverdragelsen gjennomføres (closing).

BAHR mener

Høyesteretts dom er oppsiktsvekkende i den forstand at løsningen bryter med det som gjennomgående har vært lagt til grunn så langt. Resultatet sammenfaller imidlertid med hva man kanskje kunne forvente basert på at Høyesterett over noe tid har avsagt flere avgjørelser som styrker arbeidstakervernet ved virksomhetsoverdragelser. Høyesterett legger blant annet vekt på formålsbetraktninger.

For selskaper som kjøper en annen virksomhet og overtar ansatte i en transaksjon/virksomhetsoverdragelse, er det viktig å være klar over at arbeidstakere som er sagt opp av selger kan anses å følge med selv om for eksempel oppsigelsestiden er påbegynet eller utløpt før gjennomføringen (closing). Arbeidstakerne som er sagt opp kan for eksempel innen åtte uker etter overdragelsestidspunktet ta ut søksmål om at oppsigelsene er ugyldige, mens de har hele seks måneder etter overdragelsestidspunktet på å fremme eventuelle erstatningskrav som følge av oppsigelsen.

BAHR minner derfor om viktigheten av å gjøre grundige vurderinger som ledd i forberedelsen til transaksjonen for å unngå at det dukker opp overraskelser etter gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen når det gjelder (antallet) ansatte man kan ha plikt til å overta. Både fusjon, fisjon, salg av eiendeler/assets mv. kan utgjøre en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand.

Kort om saken

Tre arbeidstakere ble sagt opp som følge av at selskapet tapte en anbudskonkurranse. Etter at arbeidstakerne oppdaget at andre arbeidstakere i samme selskap hadde fått jobb i det selskapet som vant anbudskonkurransen tok de ut søksmål. Arbeidstakerne krevde ansettelsesforholdene videreført etter reglene om virksomhetsoverdragelse.

Nærmere om Høyesteretts vurdering

Spørsmålet for Høyesterett var hvordan henvisninger fra arbeidsmiljølovens kapittel om virksomhetsoverdragelser til kapittelet om søksmålsregler skal forstås. Det følger av arbeidsmiljøloven kapittel 16 (virksomhetsoverdragelse) at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 17 (prosessregler) «gjelder tilsvarende så langt de passer». Spørsmålet var hvilken betydning denne henvisningen hadde for når søksmålsfristene startet å løpe.

Høyesterett slo fast at hovedregelen er at bestemmelsene i kapittel 17 skal brukes. Det er unntaket – hvorfor en bestemmelse ikke passer – som krever en begrunnelse. Etter arbeidsmiljøloven § 17-4 er utgangspunktet at søksmålsfristen ved oppsigelse gjelder fra oppsigelsestidspunktet. Høyesterett understreker at det skal en del til før fristregler, som stiller særlige krav til klarhet og forutberegnelighet, skal fravikes fordi de ikke passer.

Høyesterett fant likevel at et effektivt vern av arbeidstakere i forbindelse med virksomhetsoverdragelse talte for at søksmålsfristen i forhold til overtakende virksomhet måtte løpe fra overdragelsestidspunktet, og ikke oppsigelsestidspunktet. Det samme gjorde sammenhengen med regelverket for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16.

Dersom oppsigelsestidspunktet skulle legges til grunn, uttalte Høyesterett at arbeidstakere lett kan gå glipp av retten til å få prøve om de har rett til å overføre arbeidsforholdet i kraft av reglene om virksomhetsoverdragelse. Det ble lagt vekt på at virksomhetsoverdragelse kan skje på ulike måter, herunder at en virksomhet legges ned for deretter senere å ta opp igjen driften i et annet selskap. Høyesterett trakk også frem at effektivitetsprinsippet i EØS-retten tilsa en løsning hvor søksmålsfristen skulle løpe fra overdragelsestidspunktet.

Loven måtte derfor tolkes slik at fristen for å reise søksmål mot den overtakende virksomheten først løper fra overdragelsestidspunktet.

Les dommen her: hr-2021-2554-a-3.pdf

Share aticle to
Loading video ...
close