Arbeidsliv | Gyldig avskjed av tillitsvalgt grunnet tillitsbrudd utenfor arbeidstiden

Ny dom fra lagmannsretten – lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver kan også gjelde utenfor arbeidstiden. En arbeidstaker/tillitsvalgt hadde deltatt på et seminar der han ved ankomstregistreringen hadde utgitt seg for å være en kollega. Arbeidsgiver anså forholdet som så alvorlig at arbeidstaker ble gitt avskjed. Lagmannsretten var enig i at avskjeden av arbeidstaker var gyldig. Det forhold at hendelsen fant sted utenfor arbeidstiden var uten betydning.

BAHR mener

Dommen er en viktig påminnelse om at lojalitetsplikten i arbeidsforhold også kan gjelde utenfor arbeidstiden. I tillegg bekrefter dommen tidligere rettspraksis hvor det fremgår at politiets/påtalemyndighetens vurdering av strafferettslige forhold som begrunner en avskjed ikke uten videre er avgjørende for rettens vurdering av den arbeidsrettslige tvisten mellom partene.

Avgjørelsen inneholder videre interessante uttalelser om den tariffrettslige drøftingsplikten som gjelder ved oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgt. I den nye dommen fra lagmannsretten ble det lagt til grunn at bestemmelsen i Hovedavtalen mellom TEKNA og NHO om plikt til drøfting med andre tillitsvalgte før en tillitsvalgt sies opp, må forstås som et gyldighetsvilkår. Det er i tråd med dommen fra Arbeidsretten i den såkalte ASKO-dommen (AR-2021-7), se vårt nyhetsbrev av 25. juni 2021. Lagmannsrettens konklusjon på dette punktet er nok en påminnelse om at arbeidsgivere må sikre at saksbehandlingsregler og andre plikter som fremgår av tariffavtalen følges.

Dommen illustrerer også at etterfølgende forhold kan ha betydning ved vurderingen av om en avskjed er gyldig. Det er i tråd med den linje som domstolen tidligere har lagt seg på.

Kort om faktum

Arbeidstakeren hadde på eget initiativ og uten å ha avklart det med arbeidsgiver, deltatt på et seminar hos en samarbeidspartner av arbeidsgiver der han ved ankomstregistreringen hadde utgitt seg for å være en kollega. Hendelsen fant sted på et tidspunkt der det av hensyn til Covid-19 var svært viktig for arrangører av seminarer å ha god kontroll på personer som deltok. Da arrangøren fulgte opp registreringen i etterkant, ble forholdet avdekket og meddelt arbeidsgiveren.

Arbeidsgiveren vurderte misbruk av kollegaens identitet, etterfulgt av uriktig forklaring om forholdet i drøftelsesmøtet, herunder fremvisning av en manipulert e-post med det formål å forlede arbeidsgiver til å oppfatte at arbeidstaker før mottak av innkalling til drøftelsesmøtet hadde gjort seg til kjenne overfor arrangøren, som så alvorlig at arbeidstakeren ble gitt avskjed. Forholdet ble også anmeldt av arbeidsgiver og kollegaen, men henlagt grunnet «intet straffbart er bevist».

Tillitsbrudd grunnlag for avskjed

Lagmannsretten viste til at arbeidstakeren hadde opptrådt i strid med flere bestemmelser i arbeidsreglementet ved bedriften, og at dette potensielt kunne begrunne avskjed. Arbeidstakeren mente at hadde deltatt på seminaret på fritiden som privatperson/tillitsvalgt og ikke som en ansatt i arbeidstiden, og at dette hadde betydning for vurderingen.

Etter en konkret vurdering kom lagmannsretten til at arbeidstakeren/tillitsvalgte hadde deltatt på seminaret på fritiden. Dette hadde likevel ikke betydning for lagmannsrettens resultat. Lojalitetsplikten i arbeidsforhold kan også gjelde utenfor arbeidstiden, noe lagmannsretten bygget på i denne saken. Arbeidstakerens opptreden hadde både skapt problemer for arrangøren, som var en samarbeidspartner av arbeidsgiver, og var egnet til å svekke den generelle tilliten til selskapet. I tillegg var identitetskrenkelsen rettet mot en av arbeidsgiverens andre ansatte. Lagmannsretten konkluderte med at arbeidstakeren hadde misligholdt arbeidsavtalen og handlet illojalt overfor arbeidsgiver.

Arbeidstaker anførte også at arbeidsgiver hadde brutt med de særlige drøftingsregler som gjelder avskjed av tillitsvalgt i tariffavtalen som regulerer arbeidsforholdet. Dagen før avskjeden ble gitt avholdt arbeidsgiver drøftingsmøte med de to andre tillitsvalgte ved bedriften. Saksbehandlingen bar preg av hast, og innkallingen ble formidlet bare en time før møtets start.

En samlet lagmannsrett fant at kravet til forutgående drøftelser med de tillitsvalgte var oppfylt. Grunnlaget for avskjeden gjaldt et forhold helt uavhengig av arbeidstakers rolle som tillitsvalgt, og dette medførte at det måtte stilles lavere krav til intensiteten i drøftelsene enn ellers. De tillitsvalgte var gjort kjent med grunnlaget for avskjed, og fikk komme med eventuelle innspill til dette.

Avgjørelsen er anket.

Download Lagmannsrettens dom
Share aticle to
Loading video ...
close