Arbeidsliv | Håndtering av restferie for 2022

Vi nærmer oss desember og etter hvert utgangen av 2022. De aller fleste arbeidstakere har avviklet hovedferien. Men mange arbeidstakere har fortsatt feriedager til gode. Ferieloven legger visse rammer for når og hvordan resterende feriedager skal og kan avvikles. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på noen praktiske problemstillinger knyttet til avviklingen av restferie.

BAHR mener

Det klare utgangspunktet er at all opptjent ferie skal avvikles hvert år. Dette er en plikt som gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis arbeidssituasjonen tillater det, kan det av praktiske, regnskapsmessige og økonomiske hensyn være en fordel å sikre at arbeidstakere som har ferie til gode får avviklet denne før årsslutt. Oppfølgning for å sikre at arbeidstakerne har gjennomført ferie i tråd med ferieloven bør i så fall ferdigstilles nå.

Samtidig mener vi i BAHR at det er viktig å merke seg at arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om å overføre inntil 12 dager (to uker) ferie til neste år. Dette kan i en del tilfeller være en god løsning både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Utsettelse eller overføring av ferie må avtales mellom partene – det kan ikke gjennomføres kun av den ene parten. Avtalen kan være enkel, men den må gjøres skriftlig.

Dersom bedriften av ulike årsaker har større eller mindre behov for arbeidskraften og personalressursene, kan arbeidsgiver bruke det handlingsrommet som finnes når det gjelder håndtering av ferie. For eksempel kan man håndtere feriedager som ikke stammer fra ferieloven (ferie ut over lovens regulering på fire uker og én dag) på en av disse måtene:

  • utbetale lønn i stedet for avvikling av de «ekstra» feriedagene.
    • En slik løsning forutsetter at begge parter ønsker en slik løsning og ikke det foreligger tariffavtale som stenger for det.
  • overføre de «ekstra» feriedagene, dvs. at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler å overføre 12 dager (iht. ferieloven) samt de «ekstra» feriedagene.

Utgangspunktet – all lovbestemt ferie skal avvikles

Etter ferieloven plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker avvikler den lovbestemte ferien som er 25 virkedager (fire uker og én dag) hvert år. Arbeidstaker har som utgangspunkt en korresponderende plikt til å avvikle ferien.

Mange arbeidstakere benytter feriedagene om sommeren. For mer generelle innspill knyttet til hovedferie og endring av ferie, se vårt nyhetsbrev fra juni 2022.

 

Uttak av restferie før årsslutt

Når hovedferien (minst tre uker) er avviklet, gjenstår restferien.

Feriedager som arbeidstaker måtte ha til gode, skal i utgangspunktet avvikles innen utgangen av året. Arbeidstaker kan kreve at restferien avvikles samlet, men arbeidsgiver står ellers fritt til å bestemme når restferien skal gjennomføres. I praksis vil man gjerne komme til enighet om tidspunktet for ferieavviklingen.

Der arbeidsgiver skal beslutte ferie, skal det drøftes med arbeidstakeren. I de aller fleste tilfeller vil uttak av restferie løse seg gjennom dialog mellom partene. Skulle det skje at arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner en god løsning sammen, kan ikke arbeidstaker nekte å ta ut fastsatt restferie.

Manglende drøfting i forkant fra arbeidsgivers side kan få betydning for et eventuelt erstatningsansvar.

Kan arbeidsgiver eller arbeidstaker kreve overføring av ferie til neste år?

Det er nå kort tid igjen til året er slutt og ferien i utgangspunktet skal være avviklet. Et alternativ til å avvikle ferien i innestående ferieår kan av og til være å overføre ferie til påfølgende ferieår. Ferieloven åpner for overføring av inntil 12 virkedager ferie. Denne regelen gjelder ferie som følger av ferieloven, og ikke nødvendigvis ferie ut over loven 4 uker og én dag. Overføring av ferie til påfølgende ferieår krever enighet mellom partene, og verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan derfor ensidig kreve dette. I tillegg må avtale om overføring inngås skriftlig.

Ved overføring av feriedager er det viktig å vurdere om det er realistiske utsikter til at arbeidstakeren får avviklet feriedagene neste ferieår. Feriesaldoen kan på et tidspunkt bli så stor at det av praktiske årsaker ikke vil la seg gjøre å få avviklet alle feriedagene den ansatte har til gode. Det er derfor grunn til å gjøre en grundig vurdering før godkjenning av overføring av feriedager.

Begrensningen på 12 virkedager ferie gjelder bare arbeidstakers lovfestede rett til ferie. Mange arbeidstakere har gjennom avtale eller virksomhetens policy krav på fem ukers ferie. Den «femte uken» kan normalt overføres til påfølgende ferieår ved skriftlig avtale, uten hensyn til begrensningen på 12 virkedager. Merk at det kan foreligge reguleringer av dette i tariffavtaler.

Hvilke rettigheter har arbeidstakeren hvis restferie ikke blir avviklet?

Dersom restferien ikke blir avviklet i tråd med lovens bestemmelser, overføres feriedagene automatisk til påfølgende ferieår. Det er med andre ord ikke anledning til å utbetale lønn som alternativ til avvikling av ferietid etter ferieloven. Også ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal overføres til det påfølgende året.

Dersom arbeidstaker gjennom kollektiv eller individuell avtale har lengre ferietid enn ferielovens minstekrav, har arbeidsgiver et større handlingsrom for de «ekstra» feriedagene. Et alternativ kan for eksempel være å utbetale lønn for de «ekstra» feriedagene dersom partene er enige om dette, og tariffavtalen ikke begrenser dette.

 

Share aticle to
Loading video ...
close