Arbeidsliv | Nytt regelverk vedtatt i dag: Strammere krav til innholdet i ansettelsesavtaler

Regjeringen har i dag bekreftet endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven som blant annet innfører ytterligere krav til innholdet i ansettelsesavtaler. Endringene gjennomfører EUs arbeidsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152), og har som mål å sikre arbeidstakere mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold. Foruten å angi hva som skal inkluderes i ansettelsesavtalen, innføres nye begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte til å forespørre arbeidsgiver om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Arbeidsgivere må nå oppdatere sine standardavtaler, samt være forberedt på å oppdatere eksisterende arbeidsavtaler. Reglene trer i kraft fra 1. juli 2024.

BAHR mener

Endringene innebærer at kravene til hva ansettelsesavtalen må inneholde av reguleringer og opplysninger, utvides. Selv om departementet i proposisjonen understreker at lovendringene ikke tar sikte på å trekke opp grensene for styringsretten eller endre de grenser som i dag gjelder, vil likevel mer informasjon i arbeidsavtalene kunne innebære at det fremover blir flere vanskelige tolkningsspørsmål. Det kan også stilles spørsmål ved om mer omfattende arbeidsavtaler er det best egnede virkemiddelet for å oppnå formålet om tilgjengelighet og klarhet.

For å sikre seg fleksibilitet og unngå uklarhet, bør det vurderes å innta tydelige endringsforbehold i fremtidige ansettelsesavtaler og presisere hvilke reguleringer i ansettelsesavtalen som kun er til informasjon.

Endringene innebærer kortere frister enn i dagens regelverk. Skriftlig arbeidsavtale skal nå foreligge senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte. Arbeidsgivere bør derfor gå gjennom og oppdatere sine malverk i god tid før reglene trer i kraft.

Det er verdt å merke seg at nye informasjonsplikter knyttet til innhold i ansettelsesavtalen og til utsendelse av arbeidstakere, også gjelder eksisterende arbeidsforhold. Det er imidlertid lagt opp til en overgangsregel ved at arbeidsgiver i eksisterende arbeidsforhold pålegges å supplere den skriftlige arbeidsavtalen innen to måneder dersom arbeidstaker ber om dette. Virksomheter bør derfor starte arbeidet med å oppdatere både maler og vurdere hvilke tilpasninger som kan bli nødvendig i eksisterende avtaleforhold.

Ikrafttredelse av de nye reglene blir 1. juli 2024.

Oversikt over de nye reglene

Nedenfor følger en skjematisk oversikt over hvilke endringer som er vedtatt:

Share aticle to
Loading video ...
close