Bærekraftsopplysninger for kapitalforvaltere – antatt endelige regler for grønne produkter

De europeiske tilsynsmyndighetene publiserte 22. oktober 2021 endelig utkast til utfyllende regler (RTS) under SFDR og Taksonomien for prekontraktuelle og periodiske erklæringer for ‘lysegrønne’ og ‘mørkegrønne’ produkter. Tilsynsmyndighetene anbefaler at kapitalforvaltere benytter utkastet nå, selv om de utfyllende reglene er forventet å tre i kraft i EU 1. juli 2022. Her ser vi nærmere på hva dette betyr for norske kapitalforvaltere.

Forordning (EU) 2019/2088 (SFDR) om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Forordningen pålegger forvaltere av finansielle produkter, herunder AIF-fond, UCITS-fond og individuelle mandater, å kategorisere produktet i én av tre kategorier basert på integrering og vekting av bærekraft: mørkegrønne produkter (SFDR artikkel 9), lysegrønne produkter (SFDR artikkel 8) og ‘alminnelige’ produkter.

Forvaltere som tilbyr lysegrønne og mørkegrønne produkter blir pålagt å gi omfattende opplysninger om produktets bærekraftsprofil i prekontraktuell dokumentasjon som gis til investorer/kunder i henhold til SFDR artikkel 8 og 9. Tilsvarende blir forvaltere i henhold til SFDR artikkel 11 pålagt å rapportere til investorer/kunder om oppnåelse av produktets bærekraftsrelaterte mål i periodiske rapporter. Forvaltere av mørkegrønne og lysegrønne produkter må også gi opplysninger om hvorvidt produktet skal gjøre/har gjort investeringer som er miljømessig bærekraftig i henhold til forordning (EU) 2020/852 (Taksonomien).

Utfyllende regler om innholdet i de prekontraktuelle og periodiske opplysningspliktene som pålegges mørkegrønne og lysegrønne produkter i henhold til SFDR og Taksonomien er fastsatt i RTS. En del av RTS er et standardformat for henholdsvis prekontraktuelle opplysninger og periodiske rapporter som inkluderer pliktene etter både SFDR og Taksonomien.

De europeiske tilsynsmyndighetene sendte utkast til slike standardformater på høring i mars 2021 (JC 2021 22). Etter høringsrunden har tilsynsmyndighetene nå publisert et endelig utkast til RTS, der standardformatene er oppdatert (JC 2021 50) (1). I mellomtiden har det også blitt avklart fra EU-kommisjonen at RTS ikke vil tre i kraft 1. januar 2022 som opprinnelig planlagt. Ikrafttredelse er utsatt til 1. juli 2022.

Utsettelsen av ikrafttredelse av RTS påvirker ikke de opprinnelige tidsfristene som følger av SFDR og Taksonomien (Level 1-regelverket). Det innebærer at norske kapitalforvaltere som markedsfører produkter i EU må forholde seg til de overordnede reglene:

 • i SFDR relatert til prekontraktuell opplysningsplikt allerede nå (og i Taksonomien fra 1. januar 2022), og
 • i SFDR og Taksonomien relatert til periodisk rapportering fra 1. januar 2022.

De europeiske tilsynsmyndighetene har tidligere rådet nasjonale tilsynsmyndigheter til å be kapitalforvaltere benytte utkastet til RTS når de overordnede reglene skal følges, også før RTS trer i kraft (JC 2021 06). For norske kapitalforvaltere innebærer dette følgende:

 • Kapitalforvaltere som skal markedsføre produkter i EU som kategoriseres som mørkegrønne eller lysegrønne, anbefales å benytte det oppdaterte utkastet til RTS allerede nå for overholdelse av den prekontraktuelle opplysningsplikten.
 • Kapitalforvaltere som forvalter mørkegrønne eller lysegrønne produkter anbefales å benytte det oppdaterte utkastet til RTS for overholdelse av kravet til periodisk rapportering i forbindelse med årsrapport for regnskapsåret 2021.

Bruk av RTS allerede nå, før RTS har trådt i kraft, er en anbefaling fra de europeiske tilsynsmyndighetene. Uavhengig av om anbefalingen følges og opplysnings- og rapporteringspliktene baseres på utkastet til RTS eller ikke, er det overordnede ufravikelige krav i SFDR og Taksonomien som må følges.

Ettersom SFDR og Taksonomien ikke er gjennomført i norsk rett, er det ikke et krav at forvaltere som kun markedsfører produkter i Norge følger reglene før disse er gjennomført i norsk rett. Finanstilsynet har uttalt at det er en ambisjon at reglene gjennomføres i Norge per 1. januar 2022 (2), slik at også disse forvalterne bør starte forberedelsene nå.

Det endelige utkastet til RTS skal til godkjenning i EU-kommisjonen før det eventuelt publiseres som endelige regler. Det innebærer at det kan bli endringer, men erfaringen tilsier at de endelige reglene vil ligge relativt tett opptil utkastet.

Det endelige utkastet til RTS innebærer enkelte punkter som er verdt å merke seg:

 • Kapitalforvaltere som tilbyr mørkegrønne og lysegrønne produkter som skal gjøre miljømessig bærekraftige investeringer er pålagt å opplyse om hvor stor andel av produktets investeringer (i prosent) som skal være miljømessig bærekraftige, i henhold til Taksonomiens definisjoner, i prekontraktuell dokumentasjon til investorer/kunder. Dette vil være bindende for produktet, og overholdelse må dokumenteres i periodisk rapportering.
 • Kapitalforvaltere må velge én KPI (enten turnover, CapEx eller OpEx) per produkt når andelen investeringer som skal være miljømessig bærekraftige i henhold til Taksonomien skal fastsettes i den prekontraktuelle dokumentasjonen. Det er denne KPIen som blir bindende for produktet.
 • Turnover skal som utgangspunkt benyttes som den bindende KPIen. OpEx eller CapEx kan benyttes om det er en mer hensiktsmessig KPI for produktet. Dette må i tilfelle rettferdiggjøres i den prekontraktuelle erklæringen.
 • Det er valgfritt om andelen CapEx og OpEx som skal være miljømessig bærekraftig i henhold til Taksonomien også skal fastsettes i den prekontraktuelle dokumentasjonen
 • I periodisk rapportering må både turnover, CapEx og OpEx inkluderes for alle produkter, uavhengig av hva som er valgt som den bindende KPIen for produktet
 • Forvaltere må i den prekontraktuelle dokumentasjonen og i periodisk rapportering opplyse om en uavhengig tredjepart vil bli/er benyttet i vurderingen av om investeringer overholder Taksonomiens krav til miljømessig bærekraftige investeringer
 • I den prekontraktuelle erklæringen må kapitalforvaltere besvare hvorvidt produktet vurderer «principal adverse impacts». Dersom det besvares bekreftende, må forvalteren også gi en beskrivelse av hvordan dette gjøres.

BAHR mener

Tilpasning til SFDR og Taksonomien byr på utfordringer ettersom RTS ikke er endelig vedtatt. Forvaltere og investorer må forholde seg til utkast, som nå igjen er oppdatert, hvilket gjør tilpasningen mer ressurskrevende og kostbar. Standardformatene som må benyttes er ikke enkle å navigere i, og konsekvensene ved å trå feil kan være store.

Det er ikke nytt at andelen Taksonomi-investeringer som kommuniseres i den prekontraktuelle dokumentasjonen blir bindende for mandatet til produktet. Det er heller ikke overraskende at tilsynsmyndighetene så tydelig legger dette til grunn, da alternativet ikke ville være til stor nytte for investorer. På bakgrunn av Taksonomiens strenge krav, begrensede virkeområde og uforutsigbarheten som følge av justering av vilkårene over tid, vil vi forvente at forvaltere er tilbakeholdne med å forplikte seg til en spesifikk andel, i alle fall i perioden før regelverket er ferdig utviklet.

EU-kommisjonen har nå tre måneder på seg til eventuelt å godkjenne utkastet. Det kan tilsi at de endelige reglene først vil bli publisert tett opp til ikrafttredelsen 1. juli 2022.

***

(1)
https://www.esma.europa.eu/document/final-report-taxonomy-related-product-disclosure-rts
(2)
https://www.finanstilsynet.no/contentassets/b65c255b6f06406190f55935a1a0d351/06-ny-lov-barekraftig-finans—masika-og-reinholdtsen.pdf

***

BAHRs virksomhetsgruppe for kapitalforvaltning og private equity har i lengre tid arbeidet med de nye reglene om bærekraftig finans, med et særlig fokus på hvordan SFDR og Taksonomien påvirker norske kapitalforvaltere og rådgivere. BAHR har også utgitt et eget faghefte, “Bærekraftig finans for kapitalforvaltere og rådgivere – Taksonomien og SFDR: Krav til norske aktører», som gir en helhetlig oversikt over regelverket. Dette fagheftet vil, i likhet med BAHRs øvrige faghefter, bli jevnlig oppdatert. Heftet kan fås tilsendt, i trykket eller digitalt format, ved henvendelse til advokat Lene E. Nygård (se kontaktdetaljer nedenfor).

 

Share aticle to
Loading video ...
close