Covid-19: Oppsummering av de økonomiske krisetiltakene

Det er besluttet statlige tiltak i fem omganger i lys av Covid-19-utbruddet. Statlige låne- og garantiordninger, endringer i permitteringsreglene, bistand til flybransjen og utsatt betaling av skatter og avgifter er sentrale tiltak så langt.
Finansminister Jan Tore Sanner (H) i Stortinget under behandlingen av regjeringens krisepakke. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

 

Skattetiltak

 • Aksjeselskap mv. som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra de to foregående årene. Tiltaket medfører at selskapene får utbetalt skatteverdien av det avregnede underskuddet ved skatteoppgjøret i 2021.
 • Personlig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai 2020.
 • Fristen for andre termin av forskuddsskatten for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten, men ikke naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftforetak. Det gis heller ikke utsatt betaling av petroleumsskatt.
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020 med ett år. Dette kan redusere behovet for utbytte fra bedriftene for å dekke eierens formuesskatt. Formuesskatten må være minst 30 000 kroner for at eieren kan kreve slik utsatt skattebetaling.
 • Den lave merverdiavgiftssatsen reduseres fra 12 til 8 prosent med virkning i perioden 20. mars 2020 til 31. oktober 2020, som typisk vil hjelpe persontransport- og hotellbransjen.
 • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Dette omfatter også lønnsdelen av finansskatten.
 • Regjeringen vil komme tilbake med forslag om midlertidig reduksjon av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng. Hovedsatsen for arbeidsgiveravgift er i dag 14,1 prosent.

Skatteutsettelsene er gjennomgående gjort rentefrie.

Endringer i permitteringsreglene

 • Perioden arbeidsgiver har plikt til å betale lønn under permittering reduseres fra 15 til to dager. Arbeidsgiver betaler full lønn, også av lønn over 6G.
 • Permitterte mottar 100 prosent lønn inntil 6G fra dag tre til dag 20 fra staten.
 • Dagpenger oppjusteres fra 62,4 prosent til 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og deretter 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
 • Kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger senkes til 0,75G beregnet over de siste 12 måneder eller 2,25 G beregnet over de siste 36 måneder.
 • Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger endres fra minimum 50 til minimum 40 prosent.
 • Venteperioden på tre dager før dagpengeutbetalingen starter oppheves.
 • Antall dager med omsorgspenger dobles for hver forelder. Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen.
 • Arbeidsgiverperioden for omsorgspenger reduseres fra 10 til tre dager og arbeidsgiverperioden for sykepenger fra 16 til tre dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt de tre siste årene oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere gis rett til tilsvarende antall dager med omsorgspenger som ansatte, fratrukket en venteperiode på tre dager.

Låne- og garantiordninger

 • Det foreslås en statlig garantiordning for lån til små- og mellomstore bedrifter. Etter denne ordningen gis det på visse vilkår 90 prosent statsgaranti på hvert lån tatt opp hos finansforetak, der samlet lån til hver bedrift ikke kan være høyere enn 50 mill. kroner.
 • Statens obligasjonsfond for store bedrifter gjenopprettes med en samlet ramme på 50 mrd. kroner for å gi økt likviditet og kapital i obligasjonsmarkedet gjennom kjøp av rentebærende instrumenter utsted av norske foretak.
 • Det opprettes en garantifasilitet på seks mrd. kroner rettet mot flyselskap med norsk driftstillatelse. Ordningen organiseres gjennom GIEK, der det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån på nærmere vilkår. Ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Dette kommer i tillegg til midlertidig fritak fra flypassasjeravgift og lufthavnsavgifter.

 

Share aticle to
Loading video ...
close