Dispute Resolution Update – April

Vi ønsker å dele våre erfaringer med tvisteløsning og presentere vår tvisteløsningsvirksomhet. Vi tror at å holde seg løpende oppdatert om trendene i tvisteløsning gir det beste grunnlaget for å håndtere egne tvister mest mulig effektivt og målrettet. Vi sender derfor månedlig en kort oppsummering av aktiviteten i BAHRs virksomhetsgruppe for tvisteløsning den siste tiden. Vi håper du synes dette er interessant.

Voldgift om avtale mellom oppdrettsselskap og eksportør av fisk

BAHR bistår i en voldgift mellom et oppdrettsselskap og en eksportør om innholdet i en avtale om kjøp og salg av oppdrettsfisk. Uenigheten er knyttet til (i) om en avtalt prismekanisme knyttet til NASDAQ-indeksen for laks (Fish Pool) kan brukes for en ekstraordinær leveranse, og (ii) hvilket fratrekk for eksportørmargin som skal gjøres ved bruk av denne prismekanismen. Saken reiser blant annet spørsmål om hvilke egenskaper ved en leveranse av laks som påvirker dens markedspris og hvilke kostnadselementer som er inkludert i lakseprisen som fremgår av NASDAQ-indeksen for laks (Fish Pool). Muntlig forhandling er berammet til juni 2024.

Skjønnssak om innløsningssum i oppkjøpet av Sbanken

BAHR har hatt gleden av å representere DNB i forbindelse med krav om skjønn fra syv utenlandske fond. Fondene var minoritetsaksjonærer i Sbanken, og anførte at innløsningssummen de ble tilbudt i forbindelse med DNBs oppkjøp var for lav. DNB fikk fullt medhold i Hordaland tingrett, der flertallet fastsatte verdien per aksje noe lavere enn innløsningssummen fondene var blitt tilbudt.

Se nærmere omtale av saken i DN.

Seier for BAHRs klient i voldgift om avtalt investeringsrett

BAHR har bistått en investor i en avtaletvist mot et PE-fond. Tvisten var underlagt voldgiftsbehandling med bruk av NOMAs Rules on the Taking of Evidence. Saken gjaldt spørsmål om de avtalte vilkårene for å investere i et PE-fond var oppfylt. I en voldgiftsdom avsagt i februar 2024, fikk BAHRs klient medhold på alle punkter i saken og ble tilkjent fulle sakskostnader.

BAHRs virksomhetsgruppe for tvisteløsning består av flere av Norges mest erfarne prosedyreadvokater. Vi har omfattende erfaring med å bistå klienter i rettslige tvister, både i alminnelige domstoler og norsk/internasjonal voldgift. Vi håndterer til enhver tid flere av de største og mest komplekse tvistesakene i Norge.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker bistand i forbindelse med en tvistesak.

Share aticle to
Loading video ...
close