Dispute Resolution Update – October

Vi ønsker å dele våre erfaringer med tvisteløsning og presentere vår tvisteløsningsvirksomhet. Vi tror at å holde seg løpende oppdatert om trendene i tvisteløsning gir det beste grunnlaget for å håndtere egne tvister mest mulig effektivt og målrettet.

Tvist mellom Aeternum Management AS og WQZ Investments Group Ltd.

Vi har bistått Aeternum Management AS i en tvist mot WQZ Investments Group Ltd., hvor sistnevnte grunnet et påstått avtalebrudd varslet erstatningskrav på flere hundre millioner kroner og oppsigelse av en avtale om å forvalte fondet Aeternum Capital AS. Saken reiste en rekke rettslige spørsmål, og det pågikk flere parallelle rettsprosesser om blant annet fremgangsmåten for oppnevning av voldgiftsretten og adgangen til å si opp forvaltningsavtalen. Saken endte i et altomfattende forlik.

Se ytterligere omtale av saken her.

Seier i Høyesterett

BAHR representerte nylig NHO-foreningen Offshore Norge i Høyesterett i en prinsipiell sak om hva som regnes som arbeidstid i en såkalt disponibelordning. Disponibelordning gjelder svært mange offshoreansatte, og innebærer at et år deles inn i perioder der den ansatte skal være disponibel for å reise offshore og jobbe.  Tvisten gjaldt spørsmål om de dagene arbeidstakeren er disponibel, men likevel ikke kalles ut, uansett skal betraktes som arbeidstid. Den konkrete konsekvensen ville være at arbeidstakere som har rettigheter til nedsatt arbeidstid, for eksempel grunnet omsorgsoppgaver, også har rett til kortere perioder som «disponibel».

Dom ble avsagt 3. november, og vår klient fikk fullt medhold.

Søksmål mot styremedlemmer og morselskap

BAHR har representert et morselskap og tre styremedlemmer i et søksmål tatt ut mot dem av konkursboet etter et datterselskap. I tingrettens dom ble de frifunnet fullt ut. Konkursboet hevdet at oppgjøret av en fordring datterselskapet hadde på morselskapet, som skjedde nær to år før oppbud, innebar en ulovlig utdeling. Differansen mellom fordringens og oppgjørets nominelle verdi var i overkant av MNOK 27. Konkursboet krevde at morselskapet tilbakeførte dette beløpet. Søksmålet var også rettet mot styremedlemmene, i kraft av deres medvirkeransvar for tilbakeføring av ulovlige utdelinger. Saken reiste flere interessante selskapsrettslige problemstillinger, som hvordan en fordrings «virkelige verdi» fastsettes, og rekkevidden av medvirkeransvaret for styremedlemmer.

 

***

 

BAHRs virksomhetsgruppe for tvisteløsning består av flere av Norges mest erfarne prosedyreadvokater. Vi har omfattende erfaring med å bistå klienter i rettslige tvister, både i alminnelige domstoler og norsk/internasjonal voldgift. Vi håndterer til enhver tid flere av de største og mest komplekse tvistesakene i Norge.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker bistand i forbindelse med en tvistesak.

Share aticle to
Loading video ...
close