Dom fra Høyesterett: ISS Facility Services AS

Høyesterett avsa fredag 26. juni dom i saken mellom 61 renholdere fra Forsvarsbygg og ISS Facility Services AS, som gjaldt hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde etter at det er gjennomført en virksomhetsoverdragelse fra den statlige etaten Forsvarsbygg til det privateide selskapet ISS Facility Services AS. Høyesterett ga ISS medhold i at de ansatte ikke hadde rett til å gjøre gjeldende rett til alderspensjon fra særaldersgrensen og offentlig AFP etter overføringen. BAHR-partner Tarjei Thorkildsen var prosessfullmektig for Arbeidsgiverforeningen Spekter, som hadde erklært partshjelp til fordel for ISS Facility Services AS.
Til venstre og på TV-skjermen Høyesterettsdommer Hilde Indreberg. Nærmest til høyre Tarjei Thorkildsen og ved hans høyre side advokat Kurt Weltzien fra NHO.

 

Hovedspørsmålene i saken var om de ansatte i Forsvarsbygg hadde rett til å gjøre gjeldende henholdsvis de særlige oppsigelsesfristene som gjelder for statsansatte, alderspensjon fra særaldersgrense og offentlig AFP etter at de var overført til ny, privat arbeidsgiver ISS Facility Services AS. Bakgrunnen for virksomhetsoverdragelsen fra statlig til privat sektor var en politisk fattet beslutning om å oppheve Forsvarsbyggs monopol på å levere renholdstjenester til Forsvaret med påfølgende anbudskonkurranse som ISS Facility Services AS vant.

Høyesterett konkluderte med at oppsigelsesfristene som de ansatte hadde i Forsvarsbygg var omfattet av rettighetsovergangen til ISS Facility Services AS etter arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd, som følge av at de var individuelt avtalt mellom partene.

Høyesterett konkluderte videre med at alderspensjon fra særaldersgrense og AFP i staten er unntatt fra rettighetsovergangen i medhold av særreglene for kollektiv tjenestepensjon i arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd («pensjonsunntaket»). Med dette bekrefter Høyesterett at ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende overfor overførte arbeidstakere, og ikke behøver å opprettholde en egen pensjon for arbeidstakere som kommer til etter et virksomhetskjøp. Etter dommen er det klart at det også gjelder for alle delene av de offentlige pensjonspakkene, herunder alderspensjon fra særaldersgrense og offentlig AFP som er særlig gunstige pensjonsordninger. Dommen vil innebære at ny arbeidsgiver ikke plikter å kompensere for eventuell bortfall av privat AFP etter en virksomhetsoverdragelse.

BAHR-teamet: Partner Tarjei Thorkildsen og advokatfullmektig Agnes Inora Marie Strøm Olsen.

Download dommen - HR-2020-1339-A
Share aticle to
Loading video ...
close