Endringer i aksjelovenes regler om oppkjøpsfinansiering og nærståendetransaksjoner

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 31. januar i år et notat på høring med forslag til endringer i reglene om adgangen til å stille sikkerhet for oppkjøpsfinansiering og om inngåelse av avtaler med nærstående. Departementet har fulgt opp disse lovforslagene med en proposisjon til Stortinget, se Prop. 135 L (2018-2019) om endringer i aksjelovgivningen mv. BAHR vil i august invitere til et seminar om lovforslagene.

I dette nyhetsbrevet omtales foreslåtte endringer i reglene om finansiell bistand ved oppkjøp og inngåelse av avtaler med nærstående. Proposisjonen inneholder også en rekke forslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2017/828 om endring av aksjonærrettighetsdirektivet (direktiv 2007/36/EF). Disse forslagene omtales ikke i denne omgang.

Les nyhetsbrevet Les Prop. 135 L (2018–2019)
Share aticle to
Loading video ...
close