EUs kapitalmarkedsunion – hva betyr det for Norge? | Nr. 4/16

EU-kommisjonen vedtok høsten 2020 en ny handlingsplan som skal styrke EUs kapitalmarkedsunion de neste årene. Det overordnede formålet med kapitalmarkedsunionen er å skape et reelt indre kapitalmarked hvor investeringer og sparemidler kanaliseres på en effektiv måte i hele Europa. På den måten skal forbrukere, selskaper og investorer få bedre tilgang til kapital og avkastningsmuligheter, uavhengig av hvor i EU de befinner seg. Initiativene fra EU er av interesse her hjemme i Norge fordi vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs reguleringer som nasjonal rett. Aksjonspunktene i EU-kommisjonens handlingsplan gir derfor en pekepinn på hvordan fremtidens regulering i Norge vil se ut på kapitalmarkedsområdet. I handlingsplanen har EU-kommisjonen foreslått 16 aksjonspunkter for å gjennomføre og styrke kapitalmarkedsunionen. BAHR vil i en serie nyhetsbrev gi en kortfattet oversikt over hvert av de ulike aksjonspunktene. Nedenfor kan du lese mer om aksjonspunkt 4:

Aksjonspunkt 4 – Gjøre det mer attraktivt for institusjonelle investorer å yte langsiktig finansiering og investere i egenkapitalinstrumenter

Tilstrekkelig tilgang til egenkapitalfinansiering er en nødvendig forutsetning for å sikre solide og robuste selskaper som har evne til å bære tap i nedgangstider. Mange bransjer fikk sitt inntektsgrunnlag visket ut nærmest over natten under Corona-krisen, og risikoen knyttet til en høy andel av fremmedkapitalfinansiering ble i denne perioden tydelig for mange bedrifter. Egenkapitalfinansiering er særlig viktig for innovative selskaper i en vekstfase, hvor tapsrisikoen er høy men avkastningspotensialet stort. Videre er tilstrekkelig tilgang til egenkapitalfinansering en forutsetning for at selskaper skal kunne tilpasse seg «det grønne skiftet» ettersom denne typen investeringer har en lengre tidshorisont.

Institusjonelle investorer som forsikringsforetak, pensjonsforetak, banker mv. forvalter mye overskuddskapital, og EU-kommisjonen mener det er viktig at disse institusjonene har tilstrekkelige insentiver til å foreta mer langsiktige investeringer. Forsikringsforetak er blant de største institusjonelle investorene og anses som en særlig relevant gruppe for å gjøre denne typen investeringer. Europeiske forsikringsforetak har imidlertid redusert sin samlede andel langsiktige investeringer i løpet av de siste femten årene, og forsikringsbransjens investeringer i realøkonomien og infrastruktur er fortsatt begrenset. EU-kommisjonen vurderer derfor tiltak for å øke tilgangen til langsiktig egenkapitalfinansiering fra finanssektoren generelt og forsikringsforetak spesielt.

Et sentralt virkemiddel for å stimulere til investeringer fra forsikrings- og banksektoren er kapitalkravsregelverket for forsikringsforetak og banker (henholdsvis Solvens II og CRR/CRD). I handlingsplanen peker EU-kommisjonen på at Solvens II-regelverket bør revideres for å styrke forsikringsforetakenes insentiver til å yte langsiktig finansiering og egenkapitalfinansiering. Videre vurderer EU-kommisjonen endringer i CRR/CRD-regelverket for å stimulere til økt egenhandel i egenkapitalinstrumenter (såkalt «market making») blant verdipapirforetakene for å øke likviditeten i markedet for slike instrumenter.

***

Klikk her for å motta nyhetsbrevserien (kryss av for “Finance and Capital Markets” i skjemaet).

Share aticle to
Loading video ...
close