EUs kapitalmarkedsunion – hva betyr det for Norge? | Nr. 7/16

EU-kommisjonen vedtok høsten 2020 en ny handlingsplan som skal styrke EUs kapitalmarkedsunion de neste årene. Det overordnede formålet med kapitalmarkedsunionen er å skape et reelt indre kapitalmarked hvor investeringer og sparemidler kanaliseres på en effektiv måte i hele Europa. På den måten skal forbrukere, selskaper og investorer få bedre tilgang til kapital og avkastningsmuligheter, uavhengig av hvor i EU de befinner seg. Initiativene fra EU er av interesse her hjemme i Norge fordi vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs reguleringer som nasjonal rett. Aksjonspunktene i EU-kommisjonens handlingsplan gir derfor en pekepinn på hvordan fremtidens regulering i Norge vil se ut på kapitalmarkedsområdet. I handlingsplanen har EU-kommisjonen foreslått 16 aksjonspunkter for å gjennomføre og styrke kapitalmarkedsunionen. BAHR vil i en serie nyhetsbrev gi en kortfattet oversikt over hvert av de ulike aksjonspunktene. Nedenfor kan du lese mer om aksjonspunkt 7.

Aksjonspunkt 7 – Styrke enkeltpersoners kompetanse innenfor finans, med hovedvekt på kunnskap om ansvarlige og langsiktige investeringer

I handlingsplanen forpliktet EU-kommisjonen seg til å vurdere muligheten for å utvikle et finansielt kompetanserammeverk i EU rettet mot enkeltpersoner. Bakgrunnen for initiativet er at EUs indre kapitalmarked og økonomien som helhet er avhengig av investeringer fra enkeltpersoner og husholdninger for å fungere optimalt. Dersom enkeltpersoner og husholdninger tar dårlige investeringsbeslutninger eller avstår helt fra å investere i kapitalmarkedet som følge av manglende informasjon eller kunnskap, har dette innvirkning på kapitalmarkedets effektivitet. Videre utfordrer en aldrende befolkning bærekraften i medlemstatenes velferdsordninger, noe som aktualiserer behovet for individuell og langsiktig sparing for pensjonsformål.

I en rapport[1] publisert i april i år presenterte EU-kommisjonen resultatene av sine vurderinger og planen videre, som består av å samarbeide med OECDs nettverk International Network on Financial Education (INFE) for å utvikle et felles finansielt kompetanserammeverk for henholdsvis voksne og unge. Norge er i dag representert i INFE gjennom Finansportalen.no, som er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Formålet med de nye EU-rammeverkene er å etablere en felles og harmonisert plattform for å styrke opplæringen og kompetansenivået innenfor finansområdet blant enkeltindivider og husholdninger i EUs medlemstater.

Samarbeidet mellom EU og OECD på rammeverkene ble igangsatt i april 2021. Relevante EU-organer og OECD samarbeider nå med medlemstatene om utviklingen av rammeverket for voksne. Når dette rammeverket er klart, vil arbeidet med implementering i medlemstatene begynne. Arbeidet med kompetanserammeverket for unge skal etter planen igangsettes i første kvartal 2022.

I tillegg har EU-kommisjonen forpliktet seg til å utarbeide et lovforslag innen første kvartal 2022 som pålegger EU-medlemstatene å fremme finansiell opplæring av forbrukere, med særlig fokus på opplæring for å styrke ikke-profesjonelle investorers sparing i kapitalmarkedet. Dette vil innebære en utvidelse av prinsippet nedfelt i boliglånsdirektivet[2] artikkel 6 til annet relevant sektorregelverk. Boliglånsdirektivet artikkel 6 pålegger medlemsstatene å fremme opplæringstiltak for forbrukere knyttet til ansvarlig låntaking og gjeldsforvaltning, særlig i forbindelse med avtaler om lån med pant i fast eiendom. Direktivet blir gjennomført i norsk rett gjennom den nye finansavtaleloven av 18. desember 2020 nr. 146.

 

[1] https://ec.europa.eu/info/files/210408-report-financial-competence-framework_en.

[2] Direktiv 2014/17/ЕU.

***

Klikk her for å motta nyhetsbrevserien (kryss av for “Finance and Capital Markets” i skjemaet).

Share aticle to
Loading video ...
close