Finans | Lovendringer som følge av gjennomføringen av SMB-vekstmarkedsforordningen i norsk rett

Den 16. desember 2022 la regjeringen i Prop. 36 LS (2022-2023) frem lovforslag til Stortinget om endringer i verdipapirhandelloven som følge av gjennomføringen av forordning (EU) 2019/2115 (SMB-vekstmarkedsforordningen). Implementeringen medfører enkelte endringer i markedsmisbruksforordningen (MAR) og prospektforordningen. I hovedsak gjelder endringene for SMB-vekstmarked, men enkelte av endringene vil også gjelde utstedere på øvrige markedsplasser. Det er foreløpig ingen SMB-vekstmarkeder i Norge, men det forventes at Euronext Growth Oslo vil registrere seg som dette.

Nedenfor følger en oversikt over enkelte av endringene i lovforslaget. Det er ikke besluttet når endringene vil tre i kraft.

1. KORT OM SMB-VEKSTMARKEDER

SMB-vekstmarkeder ble introdusert gjennom MiFID II, hvor formålet blant annet var å bedre små og store mellomstore bedrifters (SMB) tilgang på kapital og legge til rette for spesialiserte markeder som tar hensyn til utstedere og investorer på slike markeder. Det følger av verdipapirhandelloven at Finanstilsynet etter søknad fra en operatør av multilateral handelsfasilitet (MTF) kan registrere MTFen som et SMB-vekstmarked, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Ett av disse er at minst 50 % av utstederne på MTFen er SMBer, dvs. bedrifter som har en gjennomsnittlig markedsverdi på mindre enn et beløp i norske kroner tilsvarende EUR 200 millioner beregnet på grunnlag av sluttkursen for de tre forutgående kalenderårene. Videre må MTFen blant annet ha opptaksregler og løpende forpliktelser, samt effektive systemer og kontroller for å hindre og avdekke markedsmisbruk.

Det er foreløpig ingen SMB-vekstmarkeder i Norge, men det forventes at Oslo Børs vil søke om å registrere Euronext Growth Oslo som et SMB-vekstmarked.

 

2. ENDRINGER I MAR FOR UTSTEDERE PÅ SMB-VEKSTMARKEDER

SMB-vekstmarkedsforordningen gjennomfører visse endringer for utstedere som er tatt opp til handel på et SMB-vekstmarked.

Etter gjeldende regler i MAR er utstedere på SMB-vekstmarked unntatt fra plikten til å utarbeide innsideliste i henhold til MAR artikkel 18 på nærmere angitte vilkår. Ettersom SMB-utstedere likevel er forpliktet til å innhente bekreftelse fra personer med tilgang på innsideinformasjon om de forpliktelser som følger av dette, samt oversende innsidelister til tilsynsmyndighetene på forespørsel, har denne regelen derimot hatt liten praktisk betydning.

SMB-vekstmarkedsforordningen endrer derfor denne regelen til at utstedere på SMB-vekstmarkeder kun er forpliktet til å listeføre personer som på grunn av sin stilling eller sitt verv regelmessig har tilgang på innsideinformasjon. Medlemsstatene kan derimot beslutte å innføre nasjonale regler om at innsidelisten må omfatte personer som faktisk har tilgang på innsideinformasjon, i tråd med hovedregelen i MAR artikkel 18, dersom det kan begrunnes i konkrete nasjonale hensyn for å bevare markedets integritet.

I høringsnotatet om gjennomføring av SMB-vekstmarkedsforordningen foreslo Finanstilsynet å benytte seg av denne adgangen til å innføre en strengere regel om listeføring. Dette ble blant annet begrunnet med at innsidelister er et viktig redskap for Finanstilsynets undersøkelser av innsidehandel, preventive hensyn knyttet til slik markedsmisbruk og bedring av utsteders kontroll med flyten av innsideinformasjon. Dette forslaget ble støttet av høringssvar fra Oslo Børs og Verdipapirforetakenes forbund.

Finansdepartementet slutter seg i proposisjonen til forslaget og begrunnelsen for dette og viser i tillegg til det økende antall selskaper på Euronext Growth Oslo de siste årene og de mange ikke-profesjonelle investorene som investerer i slike aksjer. Utstedere på et SMB-vekstmarked i Norge vil derfor være forpliktet til å føre innsidelister på lik linje med øvrige utstedere i henhold til MAR artikkel 18.

Det innføres også andre endringer i MAR som medfører lempeligere krav for utstedere på SMB-vekstmarked når det gjelder å dokumentere beslutninger om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon. Videre blir det enklere for slike utstedere å benytte likviditetskontrakter for egne aksjer i tilfeller der det ikke er fastsatt akseptert markedspraksis for slike likviditetskontrakter.

 

3. ENDRINGER I MAR SOM GJELDER GENERELT FOR UTSTEDERE SOM ER TATT OPP TIL HANDEL PÅ REGULERT MARKED ELLER MULTILATERAL HANDELSFASILITET

Det gjøres også enkelte endringer i MAR og prospektforordningen som ikke bare vil gjelde for SMB-vekstmarkeder, og som derfor vil treffe utstedere på Oslo Børs, Euronext Expand, samt Euronext Growth Oslo også før dette eventuelt registreres som et SMB-vekstmarked.

Det innføres en særskilt frist for utstedere til å offentliggjøre mottatte meldinger om transaksjoner utført av primærinnsidere og nærstående på to virkedager etter mottak av slike meldinger. I dag er utsteders frist for offentliggjøring av disse meldingene innenfor den samme fristen som primærinnsideren og nærstående har for å sende meldingen til utsteder og kompetent myndighet, dvs. umiddelbart og senest innen tre virkedager.

Ved implementeringen av MAR la Finansdepartementet til grunn at hovedregelen er at melding skal gis umiddelbart og at fristen på tre virkedager er å anse som en absolutt frist dersom det foreligger særskilte omstendigheter. Finanstilsynet, som fører tilsyn med og sanksjoner brudd på reglene om meldeplikt, har uttalt at de erfarer at det er få saker i grensesnittet mellom umiddelbart og senest innen tre virkedager. Endringen etter SMB-vekstmarkedsforordningen medfører at primærinnsidere og nærstående fremdeles må sende melding til utsteder og kompetent myndighet innenfor denne fristen, men at utsteder får fleksibilitet til å offentliggjøre meldingen innenfor fristen på to virkedager etter mottak av meldingen fra primærinnsideren eller nærstående. Finanstilsynet uttrykker i høringsnotatet at det likevel er en fordel for markedet om offentliggjøring skjer så snart som mulig.

En annen endring i MAR som også treffer utstedere generelt er at det ikke vil lenger være påkrevet å følge reglene om markedssonderinger ved plassering av obligasjoner av en utsteder som har finansielle instrumenter tatt opp til handel på en handelsplass, hvor tilbudet kun rettes mot profesjonelle investorer. Dette under forutsetning av at det innhentes skriftlig bekreftelse fra de profesjonelle investorene om at de er klar over de rettslige forpliktelsene det innebærer å motta slik informasjon og sanksjonene knyttet til innsidehandel og ulovlig spredning av innsideinformasjon.

 

4. ENDRINGER I PROSPEKTFORORDNINGEN

Prospektforordningen inneholder forenklede innholdskrav ved offentlige tilbud eller opptak til notering på regulert marked for enkelte allerede noterte utstedere der det gjennomføres etterfølgende utstedelser. Bakgrunnen er at investorene har mindre behov for informasjon der utstederen har vært tatt opp til handel på regulert marked eller et SMB-vekstmarked i en periode, og har publisert løpende og periodisk finansiell informasjon til markedet i denne perioden.

Forenklet prospekt kan i dag blant annet benyttes av utstedere av verdipapirer som sammenhengende har vært tatt opp til handel på regulert marked eller på et SMB-vekstmarked i minst de siste 18 månedene, og som utsteder verdipapirer som kan erstattes med allerede eksisterende verdipapirer.

SMB-vekstmarkedsforordningen utvider adgangen til å benytte forenklet prospekt til å også gjelde overgang fra SMB-vekstmarked til et regulert marked der verdipapirene som tas opp til handel kan erstattes med allerede utstedte verdipapirer. Dette forutsetter blant annet at utstederen tilbyr verdipapirer til offentligheten som sammenhengende har vært tatt opp til handel på et SMB-vekstmarked i minst to år og at utstederen fullt ut har overholdt rapporterings- og offentliggjøringsforpliktelsene i denne perioden.

Videre utvides adgangen til å benytte forenklet prospekt slik at den også gjelder utstedere av egenkapitalinstrumenter som sammenhengende har vært tatt opp til handel på regulert marked eller på et SMB-vekstmarked i minst de siste 18 månedene, og som utsteder verdipapirer som gir tilgang til egenkapitalinstrumenter som kan erstattes med egenkapitalinstrumenter som allerede er tatt opp til handel.

Prospektforordningen inneholder i dag regler om unntak for prospektplikt der verdipapirene tilbys i forbindelse med en overtakelse gjennom et offentlig ombyttingstilbud (typisk frivillig tilbud med i aksjer), fusjon eller deling, såfremt det utarbeides og offentliggjøres et prospektliknende dokument som beskriver transaksjonen og dens innvirkning på utstederen. En utilsiktet virkning av denne regelen er at en utsteder i enkelte tilfeller kan gjøre et første opptak av sine aksjer på regulert marked uten at dette utløser prospektplikt.

SMB-vekstmarkedsforordningen gjør derfor endringer som begrenser dette unntaket til å kun gjelde egenkapitalinstrumenter som allerede er tatt opp til handel på regulert marked før overtakelsen, fusjonen eller delingen, og det presiseres at unntaket ikke kan benyttes for omvendte overtakelser (reverse take-overs). Det innføres videre en særskilt adgang til å benytte unntaket i forbindelse med overtakelsestilbud dersom tilbudsmyndigheten har utstedt en forhåndsgodkjenning av det prospektliknende dokumentet.

Det gjøres også endringer i reglene om EU-vekstprospekt, som innebærer at også utstedere som ikke er SMB-utstedere kan velge å benytte EU-vekstprospekt når de tilbyr egenkapitalinstrumenter til offentligheten og samtidig søker opptak til handel av disse instrumentene på et SMB-vekstmarked. Dette forutsetter at utstederen ikke allerede har aksjer tatt opp til handel på et SMB-vekstmarked og markedsverdien på tilbudet er under EUR 200 millioner.

Share aticle to
Loading video ...
close