Finans | Regulatorisk Sandbox for norske FinTech-selskaper

- Finanstilsynet publiserer nye kriterier for å delta

Det har de senere årene vært et stort fokus på å tilrettelegge for innovasjon i finansbransjen ved hjelp av teknologi (FinTech). EU-kommisjonen publiserte i 2018 sin FinTech Action Plan som inneholdt Kommisjonens foreløpige tanker om hvilke tiltak og analyser som kan iverksettes for å gi grobunn for en konkurransedyktig og innovativ finansiell sektor i EU.

Kunnskapsdeling mellom FinTech-selskapene og myndighetene, samt mulig behov for å lette den regulatoriske byrden som selskapene møter i en oppstartsfase, er nevnt som noen mulige tiltak som kan fremme vekst innenfor dette markedet.

Dette er også noe av bakgrunnen for rapporten om regulatoriske sandkasser og såkalte “innovation hubs” som EUs finanstilsynsmyndigheter publiserte i starten av 2019. Finanstilsynet har jobbet med en lignende regulatorisk sandkasse for de norske aktørene og publiserte i dag nærmere kriterier for å bli vurdert som deltaker i ordningen.

Formålet med en regulatorisk sandkasse for FinTech-selskaper er blant annet å bedre kunnskapsdelingen mellom selskapene og myndighetene. I likhet med mange andre teknologibransjer så er det, innenfor FinTech, mangel på dialog og forståelse på tvers av markedsaktørene. Gjennom den nye sandkasse-ordningen vil Finanstilsynet kunne få en dypere innsikt i hvilken teknologi FinTech-selskapene bruker og deres forretningsmodeller. Dette vil gjøre at tilsynet lettere kan se hvordan virksomheten påvirker kunder og andre interessenter i markedet og hvilke muligheter og risiko som teknologien innebærer. Selskapene som får delta i ordningen vil få økt kunnskap om reglene som gjelder på området, herunder hvilke konsesjoner som virksomheten deres vil kreve. Målet er at den tette oppfølgningen Finanstilsynet vil gi selskapene gir grobunn for økt innovasjon og økt antall aktører som etablerer seg i det norske markedet.

Finanstilsynet publiserte fem kriterier som de vil legge vekt på når de vurderer hvilke selskaper som får delta i den regulatoriske sandkassen:

  • tilknytning til finansbransjen
  • nytte for kunder eller det finansielle systemet
  • innovasjonsgrad
  • faktisk behov for deltakelse
  • om selskapet faktisk er klar for deltakelse

I tråd med det siste punktet bør nok selskaper i svært tidlig fase (såkornselskaper) vurdere om de har nok form på strategi, produkt og forretningsplan eller om de skal avvente en søknad til en fremtidig runde.

Det er verdt å være oppmerksom på at sandkasseordningen ikke vil gi selskapene noe fritak fra konsesjonsplikter eller andre regler som ikke kan fravikes. Finanstilsynet vil bare kunne lempe på krav dersom det faktisk er mulighet for dette under gjeldende regelverk. Det er også verdt å merke at ordningen heller ikke er noen teknisk plattform eller gir tilgang til kunder som kan teste.

Selskaper som ønsker å delta i ordningen må sende et søknadsskjema til Finanstilsynet. Mer informasjon om første søknadsrunde, frister og skjema for søknad vil publiseres i løpet av inneværende år.

Share aticle to
Loading video ...
close