Kapitalforvaltning | Bærekraftig finans: SFDR – ytterligere utsettelse av Level 2-regler og øvrige avklaringer fra EU

Forordning (EU) 2019/2088 (SFDR) om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren (SFDR) trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Flere av de sentrale reglene i SFDR skal suppleres av utfyllende Level 2-regler (RTS). I juli 2021 ga EU-kommisjonen beskjed om at ikrafttredelse av RTS var utsatt fra 1. januar 2022 til 1. juli 2022. Nå har EU-kommisjonen gitt beskjed om at det blir ytterligere forsinkelser, og at RTS ikke vil tre i kraft i EU før 1. januar 2023. EU-kommisjonen har også oppklart hvilke forventninger som stilles til kapitalforvaltere med hensyn til erklæring om «principal adverse impacts» i henhold til SFDR artikkel 4 i tiden frem til ikrafttredelse av RTS.

RTS vil oppstille detaljerte bestemmelser for hvordan aktørene skal overholde flere av de sentrale bestemmelsene i SFDR. RTS vil blant annet utfylle SFDR artikkel 4 om opplysningsplikten knyttet til hvilke negative konsekvenser investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer (såkalt «principal adverse impacts»), som gjelder for alle aktører. RTS utfyller også en rekke bestemmelser som gjelder for forvaltere av «mørkegrønne» og «lysegrønne» produkter, blant annet: artikkel 8 og artikkel 9 om prekontraktuell informasjon forvaltere må gi investorer/kunder før avtale inngås, artikkel 10 om informasjon som må tilgjengeliggjøres på nettsider, og artikkel 11 om periodisk rapportering. I tillegg vil RTS inneholde utfyllende regler om hvordan kapitalforvaltere skal overholde opplysnings- og rapporteringspliktene i henhold til forordning (EU) 2020/852 (Taksonomien).

Utsettelse av RTS

De europeiske tilsynsmyndighetene publiserte 22. oktober i år endelig utkast til RTS. EU-kommisjonen hadde tre måneder på å godkjenne utkastet, men har ved brev til Europaparlamentet og Europarådet datert 25. november 2021 (1) meddelt at den ikke er i stand til å overholde denne fristen. RTS vil derfor ikke tre i kraft i EU før 1. januar 2023.

Den ytterligere utsettelsen av RTS påvirker ikke tidsfristene som følger av SFDR og Taksonomien (Level 1-regelverket). Det innebærer at norske kapitalforvaltere som markedsfører produkter i EU må forholde seg til de overordnede reglene:

  • i SFDR relatert til prekontraktuell opplysningsplikt allerede nå (og i Taksonomien fra 1. januar 2022), og
  • i SFDR og Taksonomien relatert til periodisk rapportering fra 1. januar 2022.

De europeiske tilsynsmyndighetene har tidligere rådet nasjonale tilsynsmyndigheter til å be kapitalforvaltere benytte utkastet til RTS når de overordnede reglene skal følges, også før RTS trer i kraft (2). For norske kapitalforvaltere innebærer dette følgende:

  • Kapitalforvaltere som skal markedsføre produkter i EU som kategoriseres som mørkegrønne eller lysegrønne, anbefales å benytte det oppdaterte utkastet til RTS allerede nå for overholdelse av den prekontraktuelle opplysningsplikten.
  • Kapitalforvaltere som forvalter mørkegrønne eller lysegrønne produkter anbefales å benytte det oppdaterte utkastet til RTS for overholdelse av kravet til periodisk rapportering i forbindelse med årsrapport for regnskapsåret 2021.

Etterlevelse av SFDR artikkel 4 om «principal adverse impacts»

Artikkel 4 er en «følg eller forklar»-regel (3) og krever at kapitalforvaltere publiserer informasjon på sine nettsider om hvorvidt, og eventuelt hvordan, de vurderer de vesentligste negative konsekvensene investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer.

Frem til RTS trer i kraft, må forvaltere som velger å «følge» publisere en erklæring på sine nettsider med følgende informasjon:

  • Forvalterens prosedyrer for identifisering og prioritering av negative påvirkninger
  • En beskrivelse av de negative påvirkningene og relaterte tiltak som er iverksatt eller planlagt
  • En oppsummering av aktørens strategi for utøvelse av aksjeeierrettigheter
  • En referanse til internasjonale standarder for due diligence og ansvarlig forretningsskikk som forvalteren følger (for eksempel UN Principles for Responsible Investment)

Når RTS trer i kraft, må forvaltere som velger å «følge» publisere en erklæring etter et forhåndsfastsatt skjema i RTS. I henhold til det endelige utkastet til RTS må erklæringen inneholde en vurdering av forvalterens samlede portefølje mot en rekke bærekraftsindikatorer, både relatert til miljø, sosiale forhold og styringsrelaterte forhold (governance). RTS legger opp til at forvaltere må publisere erklæringen årlig innen 30. juni for det foregående kalenderår, kalkulert basert på data innsamlet fire ganger i løpet av det foregående år (31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember).

I brevet fra EU-kommisjonen klargjøres det at aktører må tilgjengeliggjøre en erklæring i henhold til de mer detaljerte kravene i RTS som supplerer artikkel 4 for første gang 30. juni 2023, for referanseperioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022.

Dette innebærer at norske aktører som må følge tidsfristene i EU må være forberedt på innhenting av informasjon fra/om porteføljeinvesteringer i løpet av 2022 for rapportering i 2023. Frem til 30. juni 2023, er det tilstrekkelig med en erklæring som overholder Level 1-kravene gjengitt ovenfor.

(1) FISMA 25/11/2021
(2) JC 2021 06
(3) Aktører med mer enn 500 ansatte eller morselskap i konsern med mer enn 500 ansatte kan ikke velge ikke å vurdere «principal adverse impacts».
Share aticle to
Loading video ...
close