Kapitalforvaltning | Bærekraftig finans: Tilsynsmyndighetene i EU oppdaterer om SFDR og Taksonomien

SFDR og Taksonomien er trådt i kraft i EU, og forventes å tre i kraft i Norge i løpet av første halvår 2022. Begge forordninger skal suppleres med utfyllende Level 2-regler (Regulatory Technical Standards, «RTS»). Disse vil først tre i kraft 1. januar 2023. Utsettelsen av RTS har skapt usikkerhet om anvendelsen av SFDR og Taksonomien. Tilsynsmyndighetene i EU har publisert en oppdatert veiledning om hvilke regler som gjelder for kapitalforvaltere nå og i tiden frem til 1. januar 2023.

Innledning

SFDR trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Forordningen pålegger kapitalforvaltere og finansrådgivere en rekke opplysnings- og rapporteringsplikter relatert til ESG og bærekraft. Taksonomien, som oppstiller ytterligere opplysnings- og rapporteringsplikter for kapitalforvaltere, trådte i kraft i EU 1. januar 2022. Begge forordningene er gjennomført i norsk rett ved lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv. Loven er enda ikke trådt i kraft, fordi forordningene ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Regjeringen har opplyst at dette forventes å skje i løpet av første halvår 2022. Norske kapitalforvaltere som markedsfører finansielle produkter i EU er pålagt å følge reglene allerede nå.

Flere sentrale krav i SFDR og Taksonomien som gjelder for kapitalforvaltere vil utfylles av Level 2-regler, RTS, som forventes å tre i kraft først 1. januar 2023. Utsettelsen av RTS endrer ikke kapitalforvalteres plikt til å etterleve kravene i SFDR og Taksonomien (Level 1-regelverket). De europeiske tilsynsmyndighetene (ESMA, EBA og EIOPA) har nå publisert et oppdatert «Supervisory Statement»[1] om hvilke regler som gjelder frem til RTS trer i kraft, og myndighetenes forventninger til kapitalforvaltere i denne perioden.

Kort om SFDR, Taksonomien og relevante krav

Alle kapitalforvaltere som tilbyr finansielle produkter, blir underlagt ufravikelige krav i Taksonomien. Dette inkluderer krav til å innta lovpålagte opplysninger i prekontraktuell dokumentasjon for finansielle produkter som markedsføres, og lovpålagte opplysninger i periodiske rapporter for produktet. Hvilke opplysninger som må gis avhenger av «bærekraftsprofilen» til de finansielle produkter som forvalteren tilbyr. For finansielle produkter som ikke faller innenfor SFDR artikkel 8 (lysegrønne produkter) eller SFDR artikkel 9 (mørkegrønne produkter), krever Taksonomien at prekontraktuell dokumentasjon og periodisk rapportering inneholder en standarderklæring om at produktet ikke tar hensyn til Taksonomiens kriterier for miljømessig bærekraftige investeringer. Produkter som faller innenfor SFDR artikkel 8 er også pålagt å innta en standarderklæring.

Produkter som forplikter seg til å gjøre en eller flere miljømessig bærekraftige investeringer, enten dette er artikkel 8-produkter eller artikkel 9-produkter, må innta detaljerte opplysninger om miljømessig bærekraftige investeringer i henhold til Taksonomien i både prekontraktuell dokumentasjon og i periodiske rapporter. For slike produkter må kapitalforvaltere følge kravene i Taksonomien artikkel 5. Taksonomien artikkel 5 (b) krever at kapitalforvaltere som tilbyr slike produkter inkluderer i prekontraktuell dokumentasjon og i periodiske rapporter informasjon om hvor stor andel av produktets investeringer som skal være/er investert i aktiviteter som er miljømessig bærekraftige i henhold til Taksonomien (såkalt «Taxonomy-aligned»):

“…a description of how and to what extent the investments underlying the financial product are in economic activities that qualify as environmentally sustainable…»

Nærmere detaljer om innholdet og formatet for hvordan kapitalforvaltere skal gi slike opplysninger fastsettes i RTS, som ikke trer i kraft før 1. januar 2023.

Tilsynsmyndighetenes anbefaling

Om etterlevelse av dette kravet i tiden fra nå og frem til RTS trer i kraft uttaler tilsynsmyndighetene:

The supervisory expectation during the interim period before the application of the RTS is that in order to comply with the provision under point (b) of the first subparagraph of Article 5 of the TR, an explicit quantification should be provided through the numerical disclosure as a percentage of the extent to which investments underlying the financial product are taxonomy-aligned.

Forvaltere som tilbyr produkter som er underlagt pliktene i Taksonomien artikkel 5 må derfor allerede nå oppgi prosentandelen av produktet som er investert i miljømessig bærekraftige aktiviteter i prekontraktuell dokumentasjon. Periodiske rapporter som gis etter 1. januar 2022 må, uavhengig av rapporteringsperioden, oppfylle kravene i SFDR og Taksonomien til periodisk rapportering. Det omfatter også rapportering av prosentandelen av produktet som er investert i «miljømessig bærekraftige aktiviteter».

Forvaltere skal ikke inkludere andelen av et finansielt produkt som er «Taxonomy-eligible» (det vil si andelen av et produkts investeringer som er investert i aktiviteter som er inkludert i Taksonomien, men som ikke oppfyller Taksonomiens krav til miljømessig bærekraftige investeringer) dersom andelen av produktet som er «Taxonomy-aligned» oppgis.

Det skal ikke benyttes estimater når andelen investeringer som er «Taxonomy-aligned» skal beregnes. Forvaltere kan bare inkludere investeringer som «Taxonomy-aligned» dersom nødvendig datagrunnlag for å gjennomføre en slik vurdering foreligger. Data kan innhentes fra porteføljeselskap direkte eller fra tredjeparter, og kilden til informasjon bør oppgis.

Det har også vært usikkerhet med hensyn til fristene for rapportering av «principal adverse impacts». SFDR artikkel 4 krever at kapitalforvaltere og finansrådgivere enten (i) vurderer «principal adverse impacts» investeringsbeslutninger eller rådgivning har på bærekraftsfaktorer, eller (ii) opplyser om at dette ikke gjøres og gir en begrunnelse for dette.

Forvaltere som vurderer «principal adverse impacts» skal publisere en oversikt på sine nettsider over hvordan den totale porteføljen scorer på en rekke obligatoriske bærekraftsfaktorer årlig innen 30. juni for det foregående kalenderår. Det er nå avklart at den første referanseperioden for «principal adverse impact»-rapportering er kalenderåret 2022, med rapportering innen 30. juni 2023.

BAHR mener

Kravene enkelte kapitalforvaltere er underlagt i Taksonomien kan være utfordrende å håndtere i praksis. Rapporteringspliktene for andre foretak som er underlagt Taksonomien har delvis blitt utsatt, og vil fases inn over tid uten at kravene til kapitalforvaltere har blitt tilsvarende utsatt eller lempet på. Basert på varierende tolkning av regelverket på tvers av jurisdiksjoner, gjentakende utsettelser av RTS og forventninger om ytterligere utsettelser, virker markedet ikke å ha vært helt forberedt på hvilke forpliktelser som trådte i kraft 1. januar 2022. Avklaringer fra EUs tilsynsmyndigheter er derfor velkomment, om enn i siste liten.

Som omtalt i BAHRs tidligere nyhetsbrev, gjentar de europeiske tilsynsmyndighetene sin generelle oppfordring om at kapitalforvaltere benytter utkastet til RTS når kravene i både SFDR og Taksonomien skal etterleves frem til RTS trer i kraft. Norske kapitalforvaltere som er underlagt reglene nå (på grunn av markedsføring av produkter i EU) bør anvende reglene i RTS i forbindelse med utarbeidelse av prekontraktuell dokumentasjon, erklæringer på nettsidene og i periodisk rapportering. Vår erfaring er at bruk av RTS i forbindelse med utarbeidelse av dokumentasjon kan være hensiktsmessig, da man «tvinges» til å vurdere investeringsstrategi opp mot de mer detaljerte opplysnings- og rapporteringskravene som uansett vil komme i nær fremtid.

[1] Updated supervisory statement on the application of the SFDR (europa.eu)

 

Share aticle to
Loading video ...
close