Kapitalforvaltning | Beskatning av verdipapirfond og andre fond – endring som følge av ny høyesterettsdom?

Høyesterett i Oslo. Foto Stein J. Bjørge

Høyesterett har i en nylig avsagt dom vurdert om et utenlandsk fond (som er skattemessig hjemmehørende i Norge) skal anses som et «verdipapirfond» og dermed kan påberope seg et gunstig skattefritak for gevinst på investeringer utenfor EØS. Under sterk dissens (3-2) fikk skattyter medhold. Flertallet kom frem til at det avgjørende for om en utenlandsk enhet skal klassifiseres som et «verdipapirfond» for norske skatteformål er om den utenlandske enheten er et «verdipapirfond» i verdipapirfondlovens forstand.

I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på hva dommen innebærer for beskatning av alternative investeringsfond og deres andelseiere.

 

Les nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close