Kapitalforvaltning | Finanstilsynet begrenser PE-investeringer for forsikringsselskaper og pensjonskasser

Finanstilsynet sendte i april i år et brev til alle livsforsikringsforetak og pensjonskasser om «Pensjonsinnretningers behandling av forvaltningsvederlag ved plassering av kundemidler til forvaltning i fond». Forsikringsselskap og pensjonskasser må hvert år fastsette en pristariff, som er bindende for året. Finanstilsynet mener at pristariffen skal omfatte «samtlige kapitalforvaltningskostnader i prisen for forvaltning av kundemidler, herunder kostnader som påløper når kundemidler investeres i verdipapirfondsandeler eller i andre fond».

Vi mener at dette er en feil tolkning av loven som også vil kunne ha negative økonomiske konsekvenser. Finanstilsynets tolkning innebærer at store deler av fondstilbudet – hvor det er suksesshonorar – i praksis utelukkes fra investeringsuniverset. I begge tilfeller vil det kunne gi pensjonskunder og pensjonsinnretninger et dårligere tilbud, uten reell tilgang til langsiktige fondsinvesteringer med høyere avkastningspotensiale og effektivt utestenge pensjonstilbyderne fra å plassere kapital i det grønne skiftet. Les mer i vårt nyhetsbrev.

Download Nyhetsbrev - Finanstilsynet begrenser Private Equity- investeringer for forsikringsselskaper og kapitalforvaltning
Share aticle to
Loading video ...
close