Finanstilsynet ilegger overtredelsesgebyrer etter hvitvaskingstilsyn hos eiendomsmeglere

Finanstilsynet gjennomførte i november og desember 2018 et tematilsyn hos ni eiendomsmeglingsforetak, hvorav åtte næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak. I tilsynene ble det avdekket brudd på hvitvaskingsregelverket, særlig knyttet til krav om virksomhetsinnrettet risikovurdering, interne arbeidsrutiner, internkontroll og opplæring av ansatte. Hos syv av foretakene ble overtredelsene ansett så alvorlige at Finanstilsynet valgte å ilegge overtredelsesgebyr.

Hvitvaskingsloven § 49 åpner for at det kan ilegges overtredelsesgebyr når rapporteringspliktige har overtrådt en rekke bestemmelser i hvitvaskingsloven, herunder bestemmelsene knyttet til risikovurdering og rutiner, kundetiltak, løpende oppfølging, undersøkelser og rapportering. Hvitvaskingsloven § 50 lister opp flere momenter som skal vektlegges ved vurderingen av om det skal ilegges overtredelsesgebyr og ved utmålingen av gebyret. Finanstilsynet har i de nye vedtakene særlig lagt vekt på overtredelsenes art og omfang, foretakets skyld og økonomiske evne, samt at foretaket antas å ha hatt besparelser knyttet til unnlatelsene.

Eiendomsmeglingsforetakene ble ilagt overtredelsesgebyrer på mellom 100 000 og 300 000 kroner. Hvitvaskingslovens øvre grense for overtredelsesgebyrer som kan ilegges er 9 millioner kroner for eiendomsmeglingsforetak. For flere andre rapporteringspliktige, som banker, verdipapirforetak og forvaltere av alternative investeringsfond, er den øvre grensen for overtredelsesgebyr i utgangspunktet 44 millioner kroner.

BAHR mener

Dette viser at Finanstilsynet nå begynner å ilegge overtredelsesgebyrer ved brudd på hvitvaskingsregelverket. Det aktuelle tematilsynet gjaldt kun eiendomsmeglingsforetak, men alle andre aktører som er underlagt hvitvaskingsregelverket må forvente tilsvarende reaksjoner fra Finanstilsynet dersom regelverket ikke overholdes. Foretakene må derfor sørge for at hvitvaskingsregelverket etterleves, herunder at blant annet virksomhetsinnrettet risikovurdering, rutiner, internkontroll og opplæring er på plass.

Overtredelsesgebyrene som ble ilagt i denne omgang var relativt begrensede i størrelse. Finanstilsynet gir kun overordnede begrunnelser for nivået på overtredelsesgebyrene som ble ilagt, men etter vår vurdering kan størrelsen på gebyrene relateres til at tilsynene ble foretatt relativt kort tid etter at det nye regelverket trådte i kraft i oktober 2018. Sett hen til at den øvre grensen for slike gebyrer er betydelig høyere er det derfor liten grunn for aktørene å slå seg til ro med at det er her nivået ligger.

Share aticle to
Loading video ...
close