Kapitalforvaltning | Norge innfører reglene om Europeiske venture- og langsiktige fond

Regjeringen foreslår endringer på fondsområdet med gjennomføring av forordningene om blant annet europeiske venture-fond (EuVECA) og langsiktige fond (ELTIF). Lovendringene vil åpne for at norske forvaltere vil kunne etablere alternative investeringsfond med enklere markedsføringsregler og som kan yte lån. Reglene vil innføres over fem år senere enn i EU. Formålet med reglene – da de ble vedtatt i EU – var å bidra til økt kapital til unoterte bedrifter og infrastruktur etter finanskrisen, noe som ett år inn i Covid-19 har minst like stor aktualitet. Kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper, Solvency II, inneholder forenklede «rabatter» ved investering i EuVECA og ELTIF-fond. Les om hovedpunktene i endringene her.

EuVECA-fond

Formålet med reglene for EuVECA-fond, forordning (EU) No. 345/2013, er å øke kapitaltilgangen til små og mellomstore bedrifter gjennom regler som skal gi større markedstilgang til lavere kostnader for forvaltere. EuVECA-fond kan forvaltes av forvaltere som kun er registrert (og ikke har konsesjon), men likevel markedsføres i andre EØS-stater (som normalt forutsetter konsesjon). I tilleg kan slike fond markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, forutstat en minstetegning tilsvarende 100 000 euro.

Forvalteren må registrere seg som en EuVECA-forvalter og implementere enkelte interne rutiner og systemer, og sørge for at EuVECA-fond overholder nærmere bestemte investeringsrestriksjoner som følger av forordningen.

Investeringsstrategien må ha en målsetning om at minimum 70 % av fondets kapital må investeres i målselskaper som anses som venture-selskaper i forordningen. Maksimalt 30 % av kapitalen kan investeres utenfor rammen av dette. EuVECA–forordningen definerer ventureinvesteringer som investeringer i form av egenkapital, hybridinstrumenter eller utlån til selskaper som oppfyller ett av følgende vilkår på tidspunktet for første investering:

a) Selskapet er ikke notert på regulert marked eller multilateral handelsfasilitet (MHF) og har ikke flere enn 499 ansatte (personer), eller

b) Selskapet er en SMB notert på et vekstmarked for små og mellomstore bedrifter (jf. verdipapirhandelloven § 9-31).

Et EuVECA-fond kan også yte lån (begrenset til 30 % av fondets kapital) til selskaper som fondet ellers har investeringer i. Fondet kan ikke belånes på fondsnivå. Et EuVECA-fond vil være unntatt konsesjonskravet i finansforetaksloven og kan yte lån og kreditt til selskaper fondet ellers har investeringer i (selv om fondet ikke har en majoritetsinvestering).

I en norsk og nordisk kontekst vil dette gi relativt fleksible rammer.

Langsiktige fond (ELTIF)

Reglene om ELTIF-fond (forordning (EU) 2015/760) har på samme måte som EuVECA-forordningen som formål å øke kapitaltilgangen, men da for større langsiktige unoterte investeringer og infrastruktur.

ELTIF-fond må forvaltes av en forvalter med konsesjon i henhold til AIF-loven (eller tilsvarende regler i andre EØS-land), men kan markedsføres til ikke-profesjonelle investorer på nærmere vilkår (som

Investeringsstrategien for et ELTIF-fond må ha en målsetning om at minimum 70 % av fondets kapital skal investeres i porteføljeinvesteringer som anses for å være langsiktige i samsvar med ELTIF-forordningen. Maksimalt 30 % av kapitalen kan investeres utenfor rammen av dette, herunder i enkelte typer likvide instrumenter for ren likviditetsforvaltning.

Porteføljeselskaper som anses som langsiktige investeringer etter forordningen er selskaper som løpende oppfyller ett av følgende vilkår:

c) Selskapet er ikke notert på regulert marked eller multilateral handelsfasilitet (MHF),

d) Selskapet er notert på regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet, men har en markedskapitalisering som ikke overstiger 500 millioner euro.

Videre kan et ELTIF-fond investere – direkte eller indirekte – i realaktiva som har en verdi på minst 10 millioner euro på tidspunktet for investering. Denne kategorien er ment å omfatte ulike typer infrastruktur, som for eksempel vindmølleparker, sosial infrastruktur som sykehus mv. Det kan nevnes at definisjonen av infrastruktur i ELTIF-forordningen ikke er samordnet med reglene om infrastrukturinvesteringer i Solvens II-kapitalkravsreglene for forsikringsselskaper.

Investeringene kan gjennomføres som egenkapitalinvesteringer, hybridinstrumenter eller utlån. I motsetning til reglene for EuVECA-fond, er det ikke noe krav til at et ELTIF-fond bare kan yte lån til selskaper det ellers har investert i (gjennom egenkapital eller hybridinstrumenter). Investeringer i form av utlån kan imidlertid ikke ha lenger løpetid enn fondets levetid, og kan ikke finansieres ved innlån. Dette siste kravet er fastsatt for å unngå at et ELTIF-fond opptrer som en «shadow bank».

BAHR mener

Gjennomføring av regelverket for EuVECA og ELTIF-fond vil gi norske forvaltere mulighet til å nå nye markeder, og øke kapitaltilgangen for norske bedrifter. Særlig velkomment er adgangen for slike fond til å kunne yte lån som supplement eller i stedet for egenkapitalinvesteringer, noe som ikke har vært mulig til nå, da det å yte lån er forbehold finansforetak. Det er i dag 49 ELTIF-fond registrert for hele EU, som indikerer at denne typen fond ikke har vært noen suksess. EU-Kommisjonen foretar derfor en gjennomgang av regelverket i disse tider. ELTIF-regelverket kan likevel være forholdsmessig mer aktuelt for norske aktører, som den eneste lovlige formen for kredittfond.

Forordningene vil åpne for at norske kapitalforvaltere kan etablere fond som er underlagt regler som skal gjøre de særlig attraktive for forsikringsselskaper. Det kan i den sammenheng nevnes at Finanstilsynet i henvendelser til forsikringsselskaper og pensjonskasser har lagt til grunn en særlig forståelse av reglene om pristariffer som skal inkludere kostnader i underliggende fondsinvesteringer. Dersom Finanstilsynets praksis ikke utfordres vil det ha som praktisk konsekvens at slike selskaper må vekte ned i fondsinvesteringer i unoterte investeringer, til skade både for den reelle økonomien og for avkastningsmulighetene for forsikringsselskapene og pensjonskassene (og deres kunder).

Vi vil gi ut en oppdatert utgave av vårt hefte om ELTIF-regelverket når behandlingen i Stortinget er klar.

Gjennomføringen av EuVECA, EuSEF og ELTIF i Norge kommer mange år etter gjennomføring i EU. Det illustrerer at den valgte modellen for gjennomføring av EØS-regler på finansområdet har store begrensninger. Det er ingen tegn til at regelverksproduksjonen i EU vil avta, og uten endringer i tilnærming risikerer tidsforskjellen å bli større fremover, til skade for norsk bransje.

Share aticle to
Loading video ...
close