Kapitalforvaltning | Nr. 3/2018 – Private equity og fradrag for forvaltningshonorar – skattyter fikk medhold i Høyesterett

Høyesterett har denne uken avsagt dom1 om fradragsrett for det forvaltningshonorar som private equity fond betaler til sin forvalter/rådgiver.

Høyesterett kom til at selv om forvaltningshonoraret er betaling for et samlet forvaltningsoppdrag overfor fondet/investorene, består forvaltningsoppdraget av ulike oppgaver som isolert sett skal behandles forskjellig skattemessig. Da må honoraret splittes opp ved den skattemessige behandlingen, hvor det som anses som transaksjonsarbeid må aktiveres (dvs. ikke fradragsføres direkte).

I den konkrete saken hadde skattekontoret lagt til grunn at 40 % av forvalters arbeid var å anse som aktiveringspliktig transaksjonsarbeid. Basert på bevisføringen i saken fant Høyesterett at skattekontorets skjønn ikke var vel overveid og begrunnet. Ligningene ble derfor opphevet.

BAHR bisto skattyterne i saken, som er en av få saker vedrørende private equity som har vært behandlet for Høyesterett.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close