Kapitalforvaltning | Nr. 3/2019 | Forsikringsselskaper – mot lavere kapitalkrav for unoterte og PE-investeringer

Forsikringsselskaper er underlagt kapitalkrav gjennom EUs Solvens II-direktiv som blant annet bygger på en risikovektet verdi av investeringene deres. Norske myndigheter valgte å underlegge pensjonskasser et lignende krav fra 1. januar 2019. EU-Kommisjonen har nylig fastsatt regler om lavere kapitalkrav for unoterte og PE-investeringer. Reglene skal gjennom en høringsprosess i EU, men vi forventer at de blir godkjent. Endringene vil gjøre det mer attraktivt for forsikringsselskaper å investere i unoterte aksjer og i PE-fond.

 

Bakgrunn

EU-Kommisjonen har tatt utgangspunkt i at de fleste europeiske forsikringsselskaper er høyt vektet i gjeldsinstrumenter, og har allokert tilsvarende mindre til egenkapitalinstrumenter. I et lavrenteklima som nå, gir dette generelt lav avkastning. Ifølge den europeiske tilsynsmyndigheten EIOPA har forsikringsselskaper i EU investert mindre enn 1 % av sin investeringskapital i PE-fond.

Under standardmetoden for beregning av kapitalkrav, skiller Solvens II-regelverket grovt sett mellom fire kategorier egenkapitalinvesteringer for kapitalkravsformål:

  • Strategiske aksjeinvesteringer,
  • Aksjer notert i et EØS- eller OECD-land,
  • Unoterte aksjer, og
  • Infrastrukturaksjer (som igjen er inndelt i to kategorier)

EU-Kommisjonen har innført to nye kategorier unoterte investeringer: «qualifying unlisted equity portfolios» og «long-term equity investments».

Long-term equity investments

Den nye kategorien «long-term equity investments» foreslås å få et like lavt kapitalkrav som strategiske aksjeinvesteringer, det vil si en beregningsfaktor på 22 %. Det lavere kapitalkravet vil gjelde både for direkteinvesteringer og indirekte investeringer gjennom fond, typisk PE-fond.

For å kvalifisere, må aksjene være utstedt av selskaper med hovedsete i et EØS-land. Gjennomsnittlig holdingperiode må være minimum fem år. Videre må forsikringsselskapet matche investeringene med en portefølje av forsikringsforpliktelser, og matchingen må gjelde for hele perioden de aktuelle forsikringsforpliktelsene består.

Forsikringsselskapet må kunne dokumentere at det kan holde investeringene i minimum 10 år. Det er noe uklart hvordan dette skal godtgjøres når investeringene gjøres gjennom et PE-fond, med mindre fondet har en levetid som gjør dette mulig.

Qualifying unlisted equity portfolios

Den nye kategorien «qualifying unlisted equity portfolios» foreslås å bli behandlet som alminnelige noterte aksjer i dag, med en beregningsfaktor på 39 %, 10 prosentpoeng lavere enn dagens behandling av denne typen investeringer.

Det lavere kapitalkravet er primært aktuelt for direkteinvesteringer.

En slik portefølje må bestå av minst 10 ulike ordinære aksjeinvesteringer. Ingen får veie mer enn 10 % av verdien av porteføljen, og porteføljen kan ikke bestå av andre typer aktiva. Aksjene må være unotert og utsteder må ha hovedsete i et EØS-land. Videre må utstederselskapet være over visse terskelgrenser (omsetning over 10 MEUR, balanse over 10 MEUR eller flere enn 50 ansatte). En beregnet beta (volatilitetsmål) for porteføljen får ikke overstige en viss faktor.

BAHR mener

EU-Kommisjonen har endret kapitalkravsreglene for forsikringsselskaper flere ganger, både for å gjøre de mer treffende, og for å gi forsikringsselskapene insentiver til å investere i den europeiske økonomien. Dette er bakgrunnen for at infrastruktur ble innført som en egen aktivaklasse under regelverket. Reglene med hensyn til infrastruktur er siden blitt endret slik at de skal bli mer attraktive, uten at de har blitt innført i Norge ennå. Dessverre synes det som at EU-regelverket er mer dynamisk enn mekanismene for å innføre EU-regler på finansområdet under EØS-avtalen, og de oppdaterte reglene for infrastruktur er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dette medfører ulemper og lavere avkastningsmuligheter for norske regulerte selskaper. Norske private equity-aktører kan likevel nyte godt av reglene dersom forsikringsselskaper etablert i EU-land som følge av regelendringene vil allokere mer til investeringer i unoterte aksjer og PE-fond.

Share aticle to
Loading video ...
close