Kapitalforvaltning | Nytt rundskriv om verdipapirforetaks organisering og virksomhet

Finanstilsynet offentliggjorde den 29. juni 2023 et nytt rundskriv (Rundskriv 1/2023) om verdipapirforetaks organisering og virksomhet, samt en revidert veileder for søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester.

Rundskrivet

Rundskriv 1/2023 om verdipapirforetaks organisering og virksomhet erstatter Rundskriv 4/2015 (Organisering av verdipapirforetak) og Rundskriv 5/2015 (Kontrollfunksjonen (compliancefunksjonen) i verdipapirforetak). I tillegg opplyser rundskrivet om at det «utfyller» rundskriv 1/202 når det gjelder egnethetsvurderinger av ledelsen i verdipapirforetak.

I all hovedsak er det snakk om å samle informasjon i ett rundskriv og unngå dobbeltbehandling mellom rundskrivet og veilederen. For aktører som er under tilsyn i dag er det ikke så mye nytt i rundskrivet, men det inneholder enkelte presiseringer som er praktiske. Her kan for eksempel nevnes:

  • Faktiske ledere i verdipapirforetak må normalt ha operativ erfaring fra den aktuelle investeringstjenestevirksomheten. Finanstilsynet presiserer nå i rundskrivet at personer som skal være ledere for investeringstjenesten porteføljeforvaltning i utgangspunktet må ha operativ erfaring fra porteføljeforvaltning i et verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller forvalter av alternative investeringsfond. Vi oppfatter at dette er i samsvar med slik dette har vært praktisert tidligere. Siden det er snakk om likeartet virksomhet vil vi anta at det samme kan legges til grunn andre veien. Det betyr at erfaring fra porteføljeforvaltning i et verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond er aktuell og relevant erfaring for en faktisk leder i en forvalter av alternative investeringsfond.

 

  • Ledere av filialer skal oppfylle samme krav som faktiske ledere av verdipapirforetak, med mindre det er forhold som tilsier at filialen er en enhet direkte underlagt hovedkontoret. Slike forhold kan for eksempel være geografisk avstand mv.

 

  • Finanstilsynet redegjør for sin praksis knyttet til underkontorer av filialer hvor underkontoret anses som en filial, noe som stiler krav til egnethetsvurdert leder som tilfredsstiller egnethetskravene. For at underkontoret ikke skal anses som filial forutsetter det at underkontoret er direkte underlagt en filial med en leder som tilfredsstiller egnethetskravene, eller har en tilstrekkelig geografisk nærhet (f.eks. i samme by) slik at underkontoret anses direkte underlagt hovedkontoret.

 

  • Daglig leder hos tilknyttet agent må tilfredsstille samme egnethetskrav som faktiske ledere av verdipapirforetaket.

 

  • Det skal utpekes stedfortredere for daglig leder og faktiske ledere. Ved utpekingen av stedfortredere gjelder i utgangspunktet de samme krav til egnethet som faktiske ledere, men det stilles ikke like strenge krav siden stedfortrederens fungering er av midlertidig art.

 

  • Finanstilsynet redegjør for sitt syn på interne rapporteringslinjer. Utgangspunktet er at faktisk leder rapporterer direkte til daglig leder som igjen rapporterer til styret. Leder for filial/agent skal rapportere direkte til faktisk leder for den aktuelle investeringstjenesten. Dersom faktiske ledere skal rapportere til en leder direkte underlagt daglig leder, forutsetter Finanstilsynet at denne lederen også må være egnethetsvurdert. Det vil imidlertid ikke bli stilt omfattende krav til kvalifikasjoner og yrkeserfaring innenfor verdipapirområdet for denne lederen.

 

  • Finanstilsynet skriver at daglig leder og faktisk leder skal ha sitt faste arbeidssted ved verdipapirforetakets hovedkontor, mens filialleder skal ha sitt faste arbeidssted i filialen. Selskapsrettslig er det ikke slik at daglig leder er begrenset til å ha sitt virke ved hovedkontoret, men det er nok riktig at denne organiseringen vil være den som er mest forsvarlig i de aller fleste tilfellene. Finanstilsynet bør etter vår vurdering likevel ikke lukke døren for alternativ organisering dersom dette er tilstrekkelig begrunnet og foretakets styre vurderer det som forsvarlig.

 

  • Det bekreftes at daglig leder kan være ansvarlig for å følge opp en utkontraktert compliancefunksjon forutsatt at det er snakk om mindre foretak.

 

  • Ved utkontraktert compliancefunksjon skal det etableres en rapporteringslinje direkte fra tjenesteyter til foretakets styre, i tillegg til rapportering til complianceansvarlig i foretaket.

Veilederen

Endringene i veilederen for søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester er i hovedsak knyttet opp til at Finanstilsynet har gått over til at styremedlemmer, daglig leder, faktiske ledere, complianceansvarlig, hvitvaskingsansvarlig og eventuelle filialledere og tilknyttede agenter skal innmeldes i Altinn ved bruk av skjema KRT-1157.

I tillegg presiserer Finanstilsynet at dokumenter som viser at de lovbestemte kravene i verdipapirhandelloven kapittel 9 og 10 er oppfylt skal sendes inn sammen med en konsesjonssøknad.

 

BAHR mener

Det er nyttig at Finanstilsynet gjør rede for egen praksis gjennom rundskrivet og veilederen, og dette vil være nyttige dokumenter for alle som er eller skal søke om tillatelse som verdipapirforetak.

Når det er sagt kunne vi ha ønsket oss at Finanstilsynet hadde gått enda lenger i sin veiledning overfor aktørene samt sørget for at alt som hadde med egnethetsvurderinger av ledelsen i foretaket å gjøre ble samlet i ett rundskriv.

 

Share aticle to
Loading video ...
close