Kapitalforvaltning | Registrerte forvaltere og markedsføring til ikke-profesjonelle investorer

AIF-loven gjennomfører alternative investment fund managers directive (AIFMD) i Norge og skiller mellom registrerte forvaltere og forvaltere med konsesjon. Det er kun forvaltere med konsesjon som kan markedsføre fond til ikke-profesjonelle investorer (etter særskilt tillatelse fra Finanstilsynet). I vårt nyhetsbrev om registrerte forvaltere 26. februar 2021 uttalte vi blant annet at dette betyr at registrerte forvaltere heller ikke kan markedsføre til ikke-profesjonelle investorer som ber om å bli behandlet som profesjonelle. Synspunktet reiste debatt og fra flere hold ble det uttalt at dette måtte være feil. Finanstilsynet har i et brev bekreftet vår oppfatning. I det følgende vil vi gi en kort redegjørelse for avklaringen slik vi forstår den.

Utgangspunktet

For å kunne markedsføre et alternativt investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer må forvalteren ha konsesjon etter AIF-loven.

Hvem som er ikke-profesjonelle investorer er negativt avgrenset i AIF-loven. Som ikke-profesjonell kunde regnes alle andre enn de som er profesjonelle etter verdipapirhandelloven § 10-6 eller som allerede er omklassifisert til profesjonell i henhold til verdipapirhandelloven § 10-7 (2). Verdipapirhandelloven § 10-6 klassifiserer noe forenklet en rekke institusjonelle kunder som profesjonelle, mens verdipapirhandelloven § 10-7 (2) gir adgang for ikke-profesjonelle som oppfyller visse fastsatte krav til erfaring og portefølje, til å bli omklassifisert som profesjonell.

Debatten har knyttet seg til adgangen til å omklassifisere i forbindelse med en pågående markedsføring. Vår vurdering har vært at dette ikke er mulig, fordi da man vil komme i brudd med forbudet mot markedsføring til ikke-profesjonelle allerede i den innledende korrespondansen rundt en eventuell omklassifisering.

Finanstilsynets avklaring

I sitt brev bekrefter Finanstilsynet utgangspunktet om at alternative investeringsfond forvaltet av registrerte forvaltere bare kan markedsføres til profesjonelle kunder. Dette vil da være kunder som oppfyller vilkårene i verdipapirhandelloven § 10-6 eller som allerede er omklassifisert til profesjonelle etter reglene i verdipapirhandelloven § 10-7 (2).

Finanstilsynet uttaler i denne forbindelse følgende:

«Det er dermed ikke tillatt å markedsføre fondene til investorer som oppfyller kriteriene til å kunne bli omklassifisert, for så å gjennomføre en omklassifisering. Det kan ikke legges til grunn at disse kundene ønsker og faktisk vil anmode om å bli omklassifisert.»

Finanstilsynet uttaler også at det kun er verdipapirforetak som kan omklassifisere ikke-profesjonelle kunder til profesjonelle (men det må også gjelde andre typer foretak som kredittinstitusjon med tillatelse til å yte investeringstjenester). Registrerte forvaltere kan altså ikke gjøre dette selv, for deretter å legge det til grunn i senere markedsføringer (det er heller ikke adgang til å omklassifisere og på den måten unngå å søke om særskilt markedsføringstillatelse til ikke-profesjonelle). Forvaltere med konsesjon etter AIF-loven forutsettes å ha tilstrekkelige interne systemer til å selv omklassifisere potensielle investorer.

Siden omklassifisering til profesjonell innebærer avkall på beskyttelse som bare gjelder overfor det foretaket avkallet er meddelt, kan heller ikke omklassifisering som andre foretak eventuelt tidligere har gjort kunne «benyttes» av registrerte forvaltere ved en senere anledning.  Finanstilsynet legger i avklaringen til grunn at dette kun kan gjøres når (a) den registrerte forvalteren har engasjert et verdipapirforetak for å markedsføre fondet, (b) avkallet på beskyttelse fra kunden omfatter det aktuelle produktet og (c) den registrerte forvalteren henvender seg til kunden i overensstemmelse med det aktuelle verdipapirforetaket. Finanstilsynet uttaler følgende om dette i avklaringen:

«En kundes avkall på beskyttelse som ikke-profesjonell gjelder kun overfor det foretaket avkallet er meddelt. Registrerte AIF-forvaltere kan derfor som hovedregel ikke legge til grunn omklassifisering gjennomført av andre i sin egen markedsføring. Slik Finanstilsynet ser det kan registrerte AIF-forvaltere allikevel henvende seg til omklassifiserte kunder av verdipapirforetaket med tilbud om kjøp av andeler i fond som omfattes av kundens avkall, når dette skjer i overensstemmelse med verdipapirforetaket som investoren har et kundeforhold til.»

Finanstilsynet sier ikke noe mer om hva som kreves i denne forbindelse, men vi vil anta at mange verdipapirforetak vil ønske å sette visse vilkår for slike direkte henvendelser fra forvalteren.

Finanstilsynet nevner også såkalt passivt salg («first approach») i avklaringen. Det er ikke slik at man i mangel på muligheter til å kunne klassifisere investoren som profesjonell kan benytte seg av passivt salg. Finanstilsynet uttaler at passivt salg til ikke-profesjonelle investorer vanskelig vil la seg gjennomføre innenfor gjeldende regelverk og at det i realiteten må antas å ha et svært begrenset omfang.

Hva betyr dette rent praktisk?

Registrerte forvaltere kan bare markedsføre sine fond til kunder som er klassifisert som profesjonelle etter verdipapirhandelloven § 10-6.

Det eneste unntaket gjelder for forvaltere som engasjerer et verdipapirforetak i forbindelse med markedsføringen. Under forutsetning av at verdipapirforetaket samtykker, og de aktuelle kundene tidligere er blitt omklassifisert til profesjonelle på generelt grunnlag av verdipapirforetaket etter verdipapirhandelloven § 10-7 (2), kan den registrerte forvalteren markedsføre fondet også til disse kundene.

Verdipapirforetak som er engasjert av registrerte forvaltere til å markedsføre fond kan markedsføre til alle kunder som er profesjonelle etter verdipapirhandelloven § 10-6 og alle kunder som verdipapirforetaket selv på et tidligere tidspunkt har klassifisert som profesjonelle etter verdipapirhandelloven § 10-7 (2).

Uavhengig av om markedsføringen skjer av den registrerte forvalteren selv eller av et verdipapirforetak, er det ikke adgang til å omklassifisere i forbindelse med en pågående markedsføring.

BAHR mener

Avklaringen fra Finanstilsynet innebærer at det kun er registrerte forvaltere som bruker et verdipapirforetak i sin markedsføring som kan markedsføre fondet til ikke-profesjonelle investorer som er omklassifisert (av det aktuelle verdipapirforetaket) – forutsatt at omklassifiseringen er gjennomført tidligere (forut for markedsføringen). Tilsvarende kan ikke forvaltere unngå særskilt markedsføringstillatelse gjennom å omklassifisere ikke-profesjonelle investorer til profesjonelle – også disse må bruke et verdipapirforetak i slike tilfeller. Dette gir i praksis en fordel for forvaltningsmiljøer som innehar konsesjon som verdipapirforetak og distribusjon og i samme gruppe/konsern har registrerte og/eller forvaltere med konsesjon som forvalter og markedsfører fond.

Det er altså forbudt for en AIF-forvalter (registrert eller med konsesjon) å samle en gruppe investorer som er ikke profesjonelle, eller som man er usikker på om er profesjonelle, for så henvise de til et verdipapirforetak for å bli omklassifisert for å slippe inn i fondet. På den annen side, dersom forvalteren inngår avtale med verdipapirforetak som distributør, kan verdipapirforetakets allerede omklassifiserte kunder tegne seg så lenge disse allerede er klassifisert som profesjonelle av verdipapirforetaket.

Det er bra at Finanstilsynet har avklart dette spørsmålet slik at bransjen nå kan sørge for enhetlig etterlevelse. Investorbeskyttelsen var sentral da man i forbindelse med utarbeidelsen av AIF-loven besluttet å åpne opp for markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle. Det var ingen selvfølge at så skulle skje, og det er derfor viktig å sikre at bransjen ikke etablerer en praksis med hensyn til ikke-profesjonelle som medfører at disse frihetene risikeres. Finanstilsynets avklaring er i samsvar med dette, og fremstår for oss som riktig og nødvendig.

Nyhetsbrev 26.02.21: AIF-loven og registrerte forvaltere Download Brev fra Finanstilsynet: Markedsføring av alternative investeringsfond forvaltet av registrerte AIF-forvaltere (L)(3395469)
Share aticle to
Loading video ...
close