Kapitalforvaltning | Skatteutvalgets forslag

18. juni juni 2021 oppnevnte Regjeringen Solberg et ekspertutvalg for å gjøre en helhetlig gjennomgang av det norske skattesystemet for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, samt legges til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv. Utvalget fikk et tillegg til mandatet i desember 2021 fra Regjeringen Støre, hvor det blant annet bedt om at utvalget skulle se på omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.

I dag 19. desember 2022 la utvalget frem sine vurderinger og forslag. Vi vil i dette nyhetsbrevet se nærmere på hvilken betydning forslaget kan ha for kapitalforvaltningsbransjen. Utvalgets forslag sendes nå på høring, med høringsfrist 15. april 2023.

Utvalgets forslag

Utvalget har gjort en helhetlig gjennomgang av hele det norske skattesystemet. Hvis man ser på rapporten med fokus på kapitalforvaltere, vil vi trekke frem følgende forslag i utvalgets rapport:

Fritaksmetoden

Utvalget fikk som tilleggsmandat å se på tilpasningsmuligheter rundt fritaksmetoden. Det har derfor knyttet seg spenning til om utvalget ville foreslå vesentlige endringer i beskatning av aksjeinntekter i selskapssektoren. Svaret er at utvalget foreslår å opprettholde fritaksmetoden som i dag, men slik at den såkalte tre-prosentregelen for utbytte innenfor fritaksmetoden utvides til å bli en fem-prosentregel som både omfatter utbytte og gevinst. Det gir en effektiv beskatning av utbytte og gevinst innenfor fritaksmetoden på 1,1% med dagens 22% selskapsskatt (som utvalget foreslår skal stå uendret).

Kapitalflyt til investorer og eiere

Skatteposisjonen innbetalt kapital har lenge vært viktig i fonds- og andre eierstrukturer, ettersom dette gir mulighet for å returnere investert kapital uten kildeskatt før realisasjon av porteføljeinvesteringen. Et spørsmål som har vært debattert lenge er innføring av en rekkefølgefølgebestemmelse (opptjent kapital må deles ut før innbetalt kapital). Utvalget ønsker ikke å innføre dette, men søker å begrense tilpasningsmuligheter ved å foreslå at skatteposisjonen skal endres til aksjens forholdsmessige andel av innbetalt kapital i selskapet, og uansett begrenset til aksjonærens inngangsverdi på aksjene.

Kildeskatt

Et viktig prinsipp innenfor kapitalforvaltning er at investorer skal beskattes i henhold til reglene i sitt hjemland. Det er derfor vesentlig å søke å unngå kildeskatt, både på fonds- og porteføljenivå. Utvalget påpeker at manglende kildeskatt på realisasjon kan skape tilpasningsmuligheter, særlig i fondsstrukturer. Utvalget vil likevel ikke innføre kildeskatt på aksjegevinster generelt, men foreslår at likvidasjonsutdelinger skal behandles som utbytte skattemessig (med kildeskatt). For utenlandske investorer vil dette kunne medføre økt skatt hvis en exit struktureres gjennom likvidasjon i stedet for alminnelig realisasjon av aksjer.

Eierskatt

Nivået på eierskatt har væt mye debattert de siste årene. Utvalgets flertall foreslår at eierskatten reduseres til 34% (mindretallet foreslår ytterligere reduksjon til 31,7%). Samtidig foreslås det enkelte regler for å hindre tilpasninger, herunder strengere regler for utflytting og privat konsum i selskap.

Kapitalinntekter utenfor selskap

Utvalget mener at forskjellen mellom beskatning av aksjeinntekter og andre kapitalinntekter har blitt for stor, og det foreslås derfor at skatt på andre kapitalinntekter skal økes til samme nivå som aksjeinntekter (34%). Dette vil f.eks. ha betydning for beskatning av investering i rentefond og andre kapitalplasseringer utenfor aksjer.

Formuesskatt

Formuesskatten har fått mye oppmerksomhet siste årene. Her foreslår utvalgets flertall flere endringer, som skal sikre at formuesskatten reduseres og samtidig blir mer treffsikker. Mindretallet ønsker ytterligere nedtrapping av formuesskatten og at alle formuesobjekter skal få betydelig redusert effektiv skattesats.

Skatt på arv

Utvalget ønsker å delvis erstatte redusert formuesskatt med en skatt på arv. Forslaget innebærer et innslagspunkt for trinn 1 og trinn 2 på hhv NOK 2 millioner og NOK 3,5 million. Flertallet i utvalget foreslår at satsene settes til 6% (nærmeste arvinger) og 8% (andre) i trinn 1, og 15% og 22% i trinn 2. Mindretallet mener satsene bør være 10% og 15% i trinn 2. Viktig å merke seg at skatt å arv følger statsborgerskap og ikke skattemessig hjemmehørighet. At arvelater og/eller arvtakere er flyttet til utlandet behøver derfor ikke frita fra skatt på arv.

BAHR mener

Først og fremst er det gledelig å se at utvalget foreslår å beholde fritaksmetoden. Fritaksmetoden har vært viktig for konkurransedyktigheten til norske kapitalforvaltere og muligheten til å få utenlandsk kapital til Norge. Forutberegnelighet er viktig i denne bransjen, og fritaksmetoden har bidratt til at kapitalforvaltningsbransjen er blitt en viktig bransje i Norge, både når det gjelder verdiskapning og sysselsetning.

Samtidig foreslår utvalget enkelte endringer som kan få betydning for kapitalforvaltere med virksomhet og/eller eierskap i Norge. Dette gjelder blandet annet utvidelse av den såkalte tre-prosentregelen, kildeskatt på likvidasjonsutdelinger og beregning av skattemessig innbetalt kapital.

Utvalgets forslag sendes nå på høring, med høringsfrist 15. april 2023. Etter dette vil Finansdepartementet fremme en stortingsmelding etter gjennomgang av forslag og høringssvar. Dette vil så danne grunnlag for eventuelle lovforslag. Utvalgets rapport omfatter flere forslag som vil skape debatt (slik vi allerede ser gjennom dissenser i utvalget), og et eventuelt lovforslag må forventes å avvike fra utvalgets forslag på flere punkter.

Samtidig kan det ikke utelukkes at Regjeringen kan trekke ut enkeltelementer fra forslaget og fremme lovforslag underveis i behandlingen av utvalgets utredning. Kapitalforvaltere bør derfor se hen til de ulike forslagene i sin skattestrukturering i tiden fremover. Formuende familier bør også vurdere å se nærmere på generasjonsskifter om dette ikke allerede er påbegynt/gjennomført.

 

Share aticle to
Loading video ...
close